Prejsť na obsah
Uchádzači

V rámci študijného programu Chémia a technológia životného prostredia (CHTŽP) študenti riešia výskumné úlohy s hlavným dôrazom kladeným na technológiu vody (čistenie odpadových vôd, úprava vody, spracovanie kalov), technológie spracovania odpadov a produkcie bioplynu a technológie ochrany ovzdušia. Výskum je v značnej miere orientovaný aplikačne, so zameraním na skutočné problémy ochrany zložiek životného prostredia. Táto oblasť je dlhodobo aktuálna a perspektívna, aj v súvislosti s členstvom SR v EÚ a požiadavkami európskej environmentálnej legislatívy.

Spolupráca na experimentálnom, prevažne laboratórnom modelovom výskume naučí doktoranda nielen identifikovať environmentálne problémy, ale hlavne navrhovať procesy a zvládať ich optimálne prevádzkovanie. To všetko absolvent štúdia uplatní v jeho budúcom zamestnaní, či v projekčných, dodávateľských alebo prevádzkujúcich spoločnostiach. Zmysluplnosť štúdia tohoto programu potvrdzuje ponuka a dopyt po absolventoch.

Doktorandi riešia úlohy nielen v rámci výskumných projektov, ktoré školiace pracovisko dlhodobo úspešne získava, ale aj na základe spolupráce s priemyselnými podnikmi. Výsledky svojho výskumu pravidelne prezentujú nielen v renomovaných časopisoch, ale aj na domácich a zahraničných konferenciách. O kvalite ich prezentácií svedčí veľký počet ocenení za najlepšie práce mladých výskumníkov (ocenenia na domácich a medzinárodných konferenciách napr. Odpadové vody, Voda; ceny Ministerstva životného prostredia atď.).

Podrobné informácie o riešených výskumných úlohách, publikačných výstupoch, oceneniach a najmä o možnostiach uplatnenia absolventov nájdete na web stránke Oddelenia environmentálneho inžinierstva.

Študijný program CHTŽP môže v zmysle platných predpisov študovať každý, kto ukončil inžiniersky stupeň vzdelania (vítaní sú nielen absoventi FCHPT STU, ale aj absolventi environmentálne zameraných študijných programov z iných univerzít; takýchto študentov a absolventov máme viacero).