Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent študijného programu Chémia a technológia požívatín je pripravený odborne, vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu, vývoja, hodnotenia a rozvoja moderných postupov produkcie výrobkov potravinárstva, kozmetickej a bytovej chémie. Hlboký prírodovedný základ absolventa, podporený nadväznými predmetmi aplikovaných biochemických, mikrobiologických, analytických chemických a inžinierskych disciplín, sú predpokladom, že absolvent je schopný tvorivo pracovať, navrhovať metodické riešenia, rozvíjať nové technológie výroby a postupy kontroly v záujme bezpečnej produkcie a ochrany zdravia človeka.