Prejsť na obsah
Uchádzači

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Profil absolventa
Absolvent tohto študijného programu má širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Ovláda základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických a fyzikálno-chemických laboratórií. Vie posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych chemických a prírodných surovín, dokáže uskutočniť ich separáciu na chemické indivíduá a realizovať jednoduchú syntézu cielenej zlúčeniny. Pomocou fyzikálno-analytických metód dokáže určiť štruktúru organických a anorganických molekúl, ako aj fyzikálno-chemické vlastnosti nízkomolekulových a makromolekulových materiálov. Ovláda technickú terminológiu, vie pochopiť význam technických textov, komunikuje minimálne v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni. Má znalosti v oblasti súčasných informačných technológií využívaných pri kontrole a riadení technologických procesov. Vie pracovať v tíme a prezentovať získané výsledky.
Uplatnenie v praxi 
Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu mu umožňuje zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník mu ponúka uplatnenie aj na pozícii operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Absolvent môže pri správnom výbere povinne voliteľných a výberových predmetov orientovať svoje zameranie na chemický a energetický priemysel, čo ponúka jeho uplatnenie vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcii prírodných a syntetických polymérov, v polygrafii, v oblasti zaoberajúcej sa výrobou obalových, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívaním obnoviteľných zdrojov, či výrobou nových produktov pre kozmetiku a farmáciu. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.
Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán

Biotechnológia

Profil absolventa
Absolvent má základné znalosti z kľúčových prírodovedných disciplín a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Ovláda metódy kultivácie mikroorganizmov, prípravu, izoláciu a analýzu metabolitov, aj základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických, mikrobiologických, biochemických, genetických, environmentálnych a bioanalytických laboratórií. Poznatky z fermentačných, potravinárskych a farmaceutických biotechnológií dokáže uplatniť pri biotechnologických výrobách. Absolvent je schopný riadiť technických zamestnancov laboratórií so stredoškolským vzdelaním, ovláda aspoň jeden svetový jazyk, je oboznámený so základnými počítačovými aplikáciami a praktickými aspektmi informačných technológií, má vedomosti o kľúčových vedeckých, sociálnych, ekonomických, komerčných a etických aspektoch spojených s vývojom a rozmachom priemyselných biotechnológií a potravinárskych technológií, základné znalosti z manažmentu, práva a ekonómie.
Uplatnenie v praxi
Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu. Vedomosti získané počas štúdia umožňujú absolventovi zamestnať sa v chemickom, biotechnologickom, fermentačnom, farmaceutickom, environmentálnom, potravinárskom a nápojovom priemysle alebo výskume na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja, výroby, analýz, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov a materiálov, potravín, nápojov a biopalív. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník mu ponúka uplatnenie aj na pozícii operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.
Prihlásenie na štúdium
Študijný plán

Chemické inžinierstvo

Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho štúdia chemického inžinierstva rozumie fyzikálnym a chemickým procesom výrobných postupov v oblasti chemických, farmaceutických, potravinárskych, biotechnologických výrob, v oblasti životného prostredia a spôsobom ich ovládania a riadenia, rozumieť energetike výrobných procesov, efektívnosti využívania energetických zdrojov, riadiť výrobu a distribúciu energetických médií v podniku, modelovať procesy prebiehajúce v jednoduchých systémoch, zostaviť a riešiť matematické modely základných jednotkových operácií, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu látky, hybnosti a tepla.

Uplatnenie v praxi 

Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe Chemické inžinierstvo alebo v programoch príbuzného zamerania. Absolvent získa schopnosti zabezpečovať prevádzku chemických, farmaceutických, potravinárskych a biotechnologických výrob vo všetkých krajinách Európskej únie ako operátor, technológ i ako pracovník v základných riadiacich funkciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolvent môže zefektívňovať prevádzku na základe analýzy jej činnosti s využitím chemickoinžinierskych výpočtov chemických a fyzikálnych procesov v štandardných typoch priemyselných zariadení, pracovať s chemickoinžinierskymi výskumnými a vývojovými zariadeniami, zhromažďovať a spracovávať údaje pomocou výpočtovej techniky, zúčastňovať sa na vývoji nových produktov, rozumieť zásadám technologickej bezpečnosti vo výrobnej činnosti.
Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán

Potraviny, výživa, kozmetika

Profil absolventa
Absolvent študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika ovláda teoretické základy kľúčových prírodovedných disciplín. Pozná základné techniky práce v chemických, biologických, mikrobiologických a analytických laboratóriách. Chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie súvisiace s výživou, výživovou hodnotou, potravinárskou a kozmetickou chémiou a technológiou. Ovláda rozhodujúce právne predpisy Európskej únie týkajúce sa produkcie bezpečných potravín a kozmetických výrobkov a vie ich praktikovať pri výrobe, analýze a distribúcii uvedených komodít. Získané poznatky vie interpretovať a vytvoriť manažment kvality v záujme ochrany zdravia človeka. Absolvent má vedomosti o uplatnení výpočtovej techniky vo výrobe a riadení. Je schopný komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku. Je pripravený pracovať v tíme a prezentovať získané výsledky.
Uplatnenie v praxi
Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu ich finálnych foriem alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, uplatnenie môže nájsť v štátnej správe SR (Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne správy, Hraničné inšpekčné stanice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Slovenská obchodná inšpekcia a jej regionálne inštitúcie, a i.) a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ. Poznanie princípov analytických a diagnostických techník v oblasti študijného programu umožňuje absolventovi uplatnenie aj v príslušných kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume.
Prihlásenie na štúdium
Študijný plán

Automatizácia, informatizácia 
a manažment v chémii a potravinárstve

Profil absolventa
Študijný program poskytuje vzdelanie v oblasti zavádzania a využívania automatizácie v  chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti aplikácie informačných technológií v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti riadenia od najjednoduchších procesov až po manažment podnikov, pričom bude mať aj základné znalosti o technológiách chemického, biochemického a potravinárskeho priemyslu. Absolvent programu ovláda technickú terminológiu, vie pochopiť význam technických textov, komunikuje minimálne v  jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni. Vie pracovať v  tíme a  prezentovať získané výsledky.
Uplatnenie v praxi
Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v  nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v  chemickom, biochemickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolvent môže orientovať svoje zameranie na metódy modelovania technologických procesov, riadenie technologických procesov, optimalizáciu, meraciu a regulačnú techniku, priemyselné riadiace systémy, navrhovanie a projektovanie automatizovaných systémov riadenia. V informačných technológiách má prehĺbené vzdelanie v  operačných systémoch počítačov, programovacích jazykoch, databázových systémoch a web technológiách. Vďaka znalostiam zo základov ekonomickej teórie, teórie riadenia, ekonomiky a manažmentu podniku, základov logistiky, podnikových financií a finančného manažmentu, personálneho manažmentu a manažmentu kvality nájde svoje uplatnenie na nižších riadiacich funkciách. 
Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán