Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážení páni riaditelia a vedúci samostatných oddelení,

 

V prílohe tohto listu Vám zasielam tieto materiály:

 

Zamestnanci FCHPT STU, ktorí neboli poverení vedením agendy drobného nákupu vyúčtujú a vrátia vybrané zálohy do pokladne najneskôr do 13.2.2006.

 

Vyplnené  a podpísané preberacie protokoly odovzdajte mi na podpis a archiváciu najneskôr do 28.2.2006.

 

Všetky ďalšie prípadné otázky  budú vysvetlené na zasadnutí Kolégia dekana FCHPT STU dňa 14.2.2006.

 

S pozdravom

 

                                                                                  Prof. Ing. Dušan Bakoš, PhD.

                                                                                              dekan fakulty