Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Potravinárska sekcia Slovenskej spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV (SSPLPVV) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre výživu a Ústavom potravinárstva a výživy FCHPT STU usporiadali 29.11.2017 v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice odbornú konferenciu na tému „Trendy vo výrobe sacharózy – Slovensko a svet. Konferencia bola venovaná aktuálnej situácii v slovenskom cukrovarníckom priemysle a očakávaným zmenám po ukončení trhového poriadku s cukrom, ako aj nedožitému 80. výročiu narodenia prof. Ing. A. Dandára, DrSc., dlhoročného predsedu SSPLPVV a medzinárodne uznávaného odborníka v oblasti výskumu a výroby cukru.
Prítomných hostí privítal dekan FCHPT, prof. Šajbidor. V úvode pripomenul význam prof. Dandára pre fakultu i odbornú verejnosť. Svojou činnosťou formoval celý odbor potravinárstva a fakulta sa ďalej snaží vychovávať jeho dôstojných nasledovníkov.

Za organizátorov konferencie privítal hostí Ing. Staruch. Zároveň ich informoval o programe konferencie a prednášajúcich. Samotným prednáškam predchádzalo slávnostné udelenie Fándlyho medaily Ing. Jozefovi Váľkovi, CSc. Medailu, ktorou oceňuje SSPLPVV významnú činnosť v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych vied odovzdal ocenenému prof. Golian zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Prof. Bubník, vedúci Ústavu sacharidov a cereálií VŠCHT v Prahe sa vo svojej prednáške na tému „Cukr a cukrovarníctví včera, dnes a v budoucnosti“ venoval histórii výroby cukru, súčasnému stavu cukrovarníctva vo svete a v strednej Európe a perspektívam jeho rozvoja a využitia cukru nielen na sladenie ale aj ako významnej suroviny v rôznych oblastiach priemyslu.


Ing. Janíček, riaditeľ vonkajších vzťahov Slovenských cukrovarov, s.r.o., Sereď a podpredseda predsedníctva Slovenského cukrovarníckeho spolku prednáškou s názvom „Aktuálna situácia v slovenskom cukrovarníctve a ukončenie trhového poriadku s cukrom a cukrovou repou“ informoval o súčasnom stave a problémoch slovenského cukrovarníctva, ktorých riešenie nie je žiaľbohu len s rukách našich dvoch cukrovarov. Cukrovarníci okrem technologických a politicko-strategických problémov musia čeliť aj so všeobecným trendom „zdravého“ životného štýlu, ktorý propaguje znižovanie množstva cukru vo výžive. Toto vyplýva aj z oficiálnych odporúčaní EÚ, ktoré však nie sú podložené skutočnými vedeckými poznatkami. Cukor je z potravín mnohokrát vytesňovaný zložkami, ktoré majú oveľa vyššiu energetickú hodnotu resp. sú škodlivejšie.

Zaujímavú prednášku s názvom „Informácie z cukrovarníckej kampane v Moldavskej republike“ prezentoval prítomným Ing. Dandár, generálny riaditeľ cukrovaru v Kišineve. Aj keď Moldava nie je členom EÚ, vstup spoločnosti Südzucker AG Group do vlastníctva niektorých moldavských cukrovarov sa pozitívne prejavilo na modernizácii technológie výrobu cukru aj efektívnosti výroby.

Po odborných prednáškach vystúpil so svojou zdravicou prof. Surowka z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, ktorý zaspomínal na chvíle strávené v spoločnosti prof. Dandára a na obojstranne prospešnú spoluprácu medzi našimi dvomi univerzitami.
Vyvrcholením programu bolo uvedenie publikácie o biografii a bibliografii prof. Dandára do života. Táto publikácia patrí do edície o významných osobnostiach FCHPT STU a do života ju uviedol doc. Cejpek z Územného koordinačného centra ZSVTS v Banskej Bystrici, blízky a dlhoročný spolupracovník prof. Dandára.

Konferencia pokračovala neformálnou diskusiou, ktorá bola podporená bohatým občerstvením, ako už býva na takýchto odborných akciách potravinárov zvykom. Ale aj keď odhliadneme od tohto milého spestrenia záveru konferencie, musíme konštatovať, že bola dôstojným pripomenutím si osobnosti prof. Dandára pri jeho významnom jubileu a dala jasný obraz o smerovaní cukrovarníctva v Európe i vo svete.

Miroslav Hutňan