Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 21.2.2019 sa na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI) za účasti nielen pracovníkov Ústavu ale aj z celej fakulty konal krst monografie Juma Haydary: „Chemical Process Design and Simulation. ASPEN Plus and ASPEN HYSYS Applications“, John Wiley and Sons, 2019, ISBN 978-1-119-08911-7. John Wiley & Sons, Inc. alebo Wiley je medzinárodné vydavateľstvo,  ktoré sa špecializuje na publikovanie vedeckých prác  so zameraním na študentov, učiteľov a výskumníkov na univerzitách a odborníkov z praxe, pričom sa orientuje hlavne na prírodné a technické vedy. Vydavateľstvo publikuje vedecké časopisy a encyklopédie, ponúka rôzne online produkty, učebné materiály pre rôzne stupne vysokoškolského štúdia. 

Vydať monografiu v nakladateľstve Wiley nie je jednoduché. Doc. Haydary vo svojom príhovore spomenul celú genézu tvorby knihy. V roku 2014 recenzoval pre nakladateľstvo knihu „Teach Yourself the Basic of Aspen Plus“. Po odoslaní recenzie sa na neho obrátilo vydavateľstvo s ponukou vydania monografie s podobnou problematikou. Úlohou bolo napísať projekt knihy, v ktorom musel napísať o čom kniha bude, pre aký okruh čitateľov bude určená, čo nového chce ponúknuť v porovnaní s už publikovanými knihami, načrtnúť obsah knihy a pod. Tento projekt bol recenzovaný 6 recenzentmi, prešiel schvaľovacím procesom v odbornej komisii, v marketingovej komisii kým konečne koncom r. 2015 bola podpísaná zmluva medzi autorom a vydavateľstvom. Samotnú knihu písal v rokoch 2016 – 2017, odovzdaná bola v decembri 2017. Skoro celý rok 2018 prebiehalo recenzné konanie, produkcia, proof reading až konečne v januári 2019 bola kniha vytlačená a začala jej distribúcia. Ako na krste knihy poznamenal Ing. Žemlička, konateľ nakladateľstva „Malé centrum“ a najväčší distribútor kníh od Wiley-ho na Slovensku, za posledných 30 rokov neregistruje ani jednu monografiu v tomto nakladateľstve, ktorú by napísal slovenský vysokoškolský učiteľ.

 

O čom je kniha?

Ako už názov hovorí, zameraná je na praktické aplikácie univerzálnych simulačných programov ASPEN Plus a ASPEN HYSYS. ÚCHEI má zakúpenú akademickú licenciu týchto programov a pomocou nich doc. Haydary učí v 3. semestri inžinierskeho štúdia v študijnom programe „Chemické inžinierstvo“ predmet „Počítačové navrhovanie výrob“. Okrem tohto predmetu tieto programy používajú študenti aj v predmetoch „Separácie viaczložkových zmesí“, „Technologický projekt“, ale aj pri riešení svojich diplomových a dizertačných prác. Ako príklad spomeniem posledné dve dizertačné práce obhájené v r. 2018 na ÚCHEI, dizertačná práca Ing. Eduarda Máneka s názvom Modelovanie katalytického hydrokrakovania a následnej frakcionácie ťažkých uhľovodíkových zmesí (školiteľ doc. Haydary) a práca Ing. Jána Janošovského Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (školiteľ prof. Jelemenský).

Kniha je rozčlenená do viacerých kapitol, v ktorých sa vysvetľujú základné princípy použitia simulačných programov cez základné jednotkové operácie, návrh systémov zariadení, simulácia existujúcich výrob, energetická integrácia, ekonomické zhodnotenie výroby, optimalizácia. Čo je zvlášť cenné, v záverečnej časti knihy sa autor snaží ukázať možnosti týchto programov pri simulácii a navrhovaní výrob pre „netradičné“ systémy ako sú napríklad mnohozložkové systémy v petrochemických kombinátoch (práca s tzv. pseudozložkami“), technológie s tuhými látkami, procesy s elektrolytmi, s polymérmi. Vo väčšine podobných publikácií sa autori týmto témam vyhýbajú, doc. Haydary im venuje veľkú pozornosť. Každá kapitola knihy je zakončená úlohami na riešenie pre čitateľov.

 

Niekoľko slov o autorovi:

Doc. Juma Haydary sa narodil v  r.1970 v Afganistane, v r. 1988 prišiel do Československa študovať chemické inžinierstvo na ÚCHEI, po skončení inžinierskeho štúdia (1995) pokračoval ako interný doktorand a po obhájení dizertačnej práce (1999) získal pedagogické miesto na ÚCHEI.  Od roku 2011  pracuje ako docent. Okrem základného výskumu na ÚCHEI (zodpovedný riešiteľ grantu APVV, VEGA, spoluriešiteľ viacerých grantových úloh) významná je ním iniciovaná  vyše 13-ročná spolupráce STU a najmä FCHPT s Univerzitami v Afganistane, v rámci ktorej realizoval ako zodpovedný riešiteľ 9 projektov rozvojovej spolupráce s celkovým rozpočtom približné 2 250 000 €. V rámci týchto projektov treba spomenúť:

  • vybudovanie novej Fakulty chemickej technológie na Kábulskej polytechnickej univerzite (študijné programy, rozvoj ľudských zdrojov a 6 moderných laboratórií),
  • vypracovanie študijných programov pre 4 nové študijné odbory, na dvoch univerzitách, v Kábule a v Heráte,
  • založenie tréningového centra v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite
  • vyškolenie 15 mladých afganských učiteľov (13 v inžinierskom stupni a 2 v doktorandskom stupni), + 4 nastúpia do inžinierskeho stupňa v školskom roku 2019/2020
  • pracovné stáže na STU pre 60 učiteľov z Afganistanu, intenzívne odborné kurzy a semináre na STU,
  • zorganizovanie troch medzinárodných konferencií a viac ako 10 odborných seminárov na pôde afganských univerzít,
  • spísanie a vydanie 8 dvojjazyčných učebníc (angličtina/perzština) nevyhnutných pri tvorbe nových študijných programov.

 

 

 

 

Jozef Markoš

Foto: Barbora Dudášová