Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 25.11.2015 sa uskutočnilo stretnutie vedenia FCHPT STU s úspešnými absolventmi doktorandského štúdia a študentmi fakulty. Cena dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností počas doktorandského štúdia bola udelená trom absolventom - Ing. Tiborovi Dubajovi, PhD., Ing. Miroslave Puchoňovej, PhD. a Mgr. Olge Vyviurskej, PhD.

Za mimoriadne plnenie študijných povinností v akademickom roku 2014/2015 (vážený študijný priemer 1,0) ocenil dekan fakulty študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia - Róberta Strelku, Zuzanu Rosenbergovú, Luciu Staroňovú, Dominika Štefanka, Bc. Martina Veselého, Bc. Patríciu Bošeľovú a Ing. Dominiku Gogovú.  

Za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu získali ocenenie dekana doktorandi Ing. Kristína Cinková, Ing. Peter Poliak a Ing. Richard Sýkora.

Za významnú činnosť konanú v prospech fakulty boli ocenení Ing. Lenka Bulavová a Bc. Ivana Hubertová.

Za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a fakulty v športe bol ocenený Bc. Adrián Perháč a za úspešnú reprezentáciu fakulty v športe Edita Bogárová, Bc. Katarína Felgerová, Klaudia Mydlarčíková, Bc. Ivona Bronďošová, Soňa Čaklošová, Bc. Lenka Gallová, Mária Pati Nagyová a Zuzana Nízka.

Dekan fakulty, prof. Šajbidor, vo svojom príhovore vyzdvihol výsledky študentov, pre ktoré boli ocenení. Verí, že dosahovanie výborných študijných a vedecko-výskumných výsledkov nie je jednoduché, a že vynikajúci študent je dobrým príkladom pre svoje okolie. Pripomenul tiež význam práce v prospech fakulty, ktorú študenti robia vo svojom voľnom čase a ktorá je dôležitým prvkom chodu fakulty. Nemenej dôležitá je aj reprezentácia fakulty na rôznych športových podujatiach, kedy môžeme ukázať, že nie sme len dlhodobo najlepšia technická fakulta na Slovensku, ale umiestňujeme sa aj na popredných miestach v športových súťažiach v individuálnych aj kolektívnych športoch.

V nasledujúcej diskusii prišli na rad otázky o budúcom nasmerovaní úspešných doktorandov, o výsledkoch akreditácie fakulty a študenti radi využili prítomnosť celého vedenia fakulty, aby dostali odpovede na otázky súvisiace so štúdiom na fakulte.

Na záver pán dekan zaželal oceneným študentom veľa študijných a osobných úspechov a vyjadril presvedčenie, že aj v budúcich rokoch vyrastú ďalší adepti na ocenenie.