Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT
Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať  členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční

v utorok, 17. apríla 2018, o 14.00 hod. v miestnosti CH-13

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia
2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu. Zaradenie nového senátora do pracovnej skupiny senátu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU
6. Prerokovanie a schválenie návrhu rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2018
(mat. č. 50-2018)
7. Prerokovanie a schválenie návrhu rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2018 (mat. č. 51-2018)
8. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 16. marec 2017 až 15. marec 2018 (mat. č. 52-2018)
9. Otázky na akademických funkcionárov
10. Rôzne

P-AS