Prejsť na obsah
Výskum

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia


ITMS kód projektu:
 313011ATA2
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inováciíMartin Rebroš
Konkrétny cieľ: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce
Kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Prijímateľ: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výskumná agentúra
Zmluva o poskytnutí NFP: 080/2021/OPII/VA
Schválená výška NFP: 1 998 346,66 €
Partnerská zmluva: 080/2021/OPII/VA/PZ
Miesto realizácie projektu: Nitra; Bratislava I - mestská časť Staré Mesto
Obdobie realizácie projektu: 09/2020 – 06/2023
Schválená výška NFP pre FCHPT: 131 283,66 €
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.

Hlavný partner projektu: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Jána Bottu 2, 91701 Trnava
Partneri projektu:
Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vytvorenie (univerzálneho) systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom, v pilotnej fáze realizovanom v priamej súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19. Systém bude pozostávať z viacerých relatívne nezávislých komponentov, ktorých výskum a vývoj budú predpokladom úspešného naplnenia tohto cieľa. Jednotlivé komponenty sú vybraté a zostavené do systému tak, aby sa reálnosť dosiahnutia komplexného cieľa maximalizovala. Projekt budú realizovať žiadateľ - MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (miesto realizácie – Nitra) v spolupráci s partnerom – Slovenskou technickou univerzitou (miesto realizácie Bratislava), pričom v rámci projektu bude vytvorená medzinárodná bilaterálna spolupráca so špičkovým tímom Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý už realizuje projekt zameraný na problematiku diagnostiky COVID-19 podporený Technologickou agentúrou Českej republiky.
Úloha STU: STU sa v svojej aktivite č. 2 zameriava na dizajn, optimalizáciu produkčných, izolačných a purifikačných postupov a zabezpečenie  produkcie kľúčových enzýmov používaných pre diagnostickú metódu RT-qPCR.

Publikácie v rámci projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Viac informácií v portáli ITMS2014+.
Eufondy.sk