Prejsť na obsah
Výskum

Projektové stredisko FCHPT STU vzniklo ako administratívna podpora pracovníkov FCHPT pri príprave a implementácii domácich a zahraničných projektov v oblasti vedy a výskumu, prenosu poznatkov do praxe ako aj v oblasti vzdelávania.

Medzi jeho základné oblasti činnosti patrí:

  • informovanie akademickej obce o možnostiach získania grantov,
  • informovanie akademickej obce o termínoch, zmenách pravidiel projektov, o možných problémoch súvisiacich s riešením projektov, navrhovanie riešení,
  • pomoc vedúcim riešiteľom pri príprave projektových zámerov domácich a zahraničných projektov, predovšetkým pri komunikácii s vyhlasovateľom výzvy, pri vyjasňovaní neexplicitných pravidiel, zabezpečovaní povinných príloh, zabezpečovaní podpisu štatutárneho zástupcu, kontrole rozpočtu a pod.,
  • pomoc vedúcim riešiteľom pri príprave priebežných a záverečných správ projektov,
  • evidencia projektových zámerov, riešených projektov a ukončených projektov,
  • príprava podkladov pre hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti fakulty v rámci evaluácie a akreditácie VŠ nadriadenými orgánmi,
  • príprava štatistických výkazov a správ za oblasť vedecko-výskumnej činnosti.