Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Vo VVČ sa pracovníci oddelenia zameriavajú na riešenie otázok telesnej zdatnosti, funkčnej výkonnosti, zdravotnej telesnej výchovy vysokoškolákov a na oblasť dejín telesnej výchovy a športu. Učitelia nášho oddelenia publikovali v doterajšej činnosti vyše 250 vedeckých, odborných a metodických publikácií doma i v zahraničí. Svoju odbornosť prezentovali učitelia katedry, resp. oddelenia aj vo funkciách trénerov, štátnych trénerov, vo vrcholných telovýchovných orgánoch doma i v zahraničí (doc. Vengloš, Dr. Mračnová, Dr. Svoboda, Dr. Beňuš a ďalší). Kvalifikačná štruktúra, technické a priestorové vybavenie pre vedeckovýskumnú činnosť umožňuje učiteľom nášho oddelenia aktívne sa zapájať do grantových úloh, publikovať svoje výstupy doma i v zahraničí a výsledkami výskumu aktívne vstupovať do tréningového procesu na najvyššej úrovni. Naše pracovisko patrí už dlhšie obdobie k špičkovým pracoviskám medzi univerzitami v SR. Dôkazom tohto konštatovania je aj skutočnosť, že doc. PhDr. M. Bobrík, PhD. bol v r. 2000 – 20007 členom vedeckej rady FTVŠ UK, je členom odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore športová humanistika. Členovia oddelenia TVŠ participujú na riešení 2 grantových úloh na FCHPT a ďalších výskumných projektov na FTVŠ UK. Doc. Bobrík je školiteľom 5 externých a 1 interného doktoranda FTVŠ UK. Organizátorské schopnosti našich učiteľov preverili AM SR, ktorých organizovaním boli poverené katedry telesnej výchovy na STU (1988 a 1998) ako aj univerziády (1989 a 2008), pri ktorých organizovaní zohrali naši učitelia kľúčové úlohy (I. Turčáni bol na AM SR 1988 a univerziáde 1989 tajomníkom organizačného výboru a M. Bobrík – U 2008, letná časť podpredsedom organizačného výboru).