Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
KTV na CHTF STU vznikla v r. 1964 atomizáciou celoškolskej katedry na SVŠT v Bratislave, čím sa mali vytvoriť optimálne predpoklady pre budovanie telovýchovných objektov na jednotlivých fakultách, ako aj špecifikácia metód a prostriedkov telovýchovného procesu vzhľadom na charakter štúdia. Tento proces prebiehal paralelne s procesom konštituovania jednotlivých fakúlt SVŠT. Vedúcim KTV na CHTF bol menovaný odb. as. Alojz Hudec, ktorý túto funkciu zastával do r. 1969. V r. 1970-1972 zastával funkciu vedúceho KTV PhDr. Matej Novák. Po návrate z trénerského pôsobenia v Austrálii bol ved. KTV menovaný Doc. PhDr. Jozef Vengloš (1972-1978), ktorého v tejto funkcii v r. 1978-1981 vystriedala odb. as. Helena Srnánková. Od r. 1990 až do r. 2000 viedol KTV Mgr. Viliam Lendel, CSc., ktorý bol v r. 1981-1989 vedúci oddelenia CHTF celoškolskej KTV na SVŠT a v r. 1990 – 2000 vedúci KTV na FCHPT. Od r. 1992, kedy na KTV pôsobilo 10 učiteľov, počet pedagogických pracovníkov na KTV neustále klesá, čo je však v posledných 9 rokoch spôsobené hlavne značným úbytkom záujmu o štúdium na FCHPT. Tento jav je o to paradoxnejší, že FCHPT patrí aj v súčasnosti k absolútnej špičke hodnotenia kvality štúdia na univerzitách v SR. Od r. 1996 do r. 2000 pôsobilo na KTV 7 kmeňových učiteľov, 1 pedagóg na dobu určitú a 1 administratívno-technická pracovníčka. V šk. r. 2000/2005 zabezpečovala KTV pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť len so 6 učiteľmi (4 muži a 2 ženy) a 1 administratívno-hospodárskou pracovníčkou.