Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty,

že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční
v utorok 20. októbra 2020 o 14.00 hod. formou videokonferencie.

Videokonferenciu bude možné sledovať verejne na linku

https://meet.google.com/mvx-ednh-wfd?authuser=0

alebo cez živý YouTube prenos na linku

https://www.youtube.com/channel/UCxvHWg0CF1sPbD9ADbjXa7w

Program zasadnutia

  1. Otvorenie, prezencia.
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
  3. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
  4. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2021/2022 (materiál č. 9-2020).
  5. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2021/2022 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 (materiál č. 10-2020).
  6. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2021/2022 (materiál č. 11-2020).
  7. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2021/2022 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 (materiál č. 12-2020).
  8. Otázky na akademických funkcionárov.
  9. Rôzne.

 

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.,
predseda AS FCHPT STU