Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, 
že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční
v utorok 26. novembra 2019 o 14.00 hod. v miestnosti CH13

 

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia, prezencia.
 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
 3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu. informácia k výsledku z doplňujúcich volieb do AS FCHPT STU – volebný obvod: doktorandi. Zaradenie nových senátorov do pracovných komisií.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
 6. Prerokovanie Správy o vzdelávacej činnosti FCHPT STU v Bratislave za akademický rok 2018/2019 (mat. č. 90-2019).
 7. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (mat. č. 91-2019).
 8. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu volieb členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 16. marec 2020 až 15. marec 2024 (mat. č. 92-2019).
 9. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (mat. č. 93-2019).
 10. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu volieb členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 16. marec 2020 až 15. marec 2024 (mat. č. 94-2019).
 11. Otázky na akademických funkcionárov.
 12. Rôzne.

 

PAS FCHPT STU