Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať

členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, 

že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční

v utorok 26. marca 2019 o 14.00 hod. v miestnosti CH-13

 

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia, prezencia.
 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
 3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu.
 4. Návrh na zaradenie nového člena AS FCHPT STU do pracovnej komisie. Voľba predsedu Legislatívnej komisie AS FCHPT STU.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
 7. Voľba zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 1. jún 2019 až 31. máj 2023.
 8. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2018 (mat. č. 73-2019).
 9. Prerokovanie a schválenie Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 16. marec 2018 až 15. marec 2019 (mat. č. 74-2019).
 10. Prerokovanie a schválenie Organizačných pokynov, Volebnej komisie a harmonogramu volieb do AS STU – volebný obvod zamestnanecká časť akademickej obce FCHPT STU (mat. č. 75-2019).
 11. Prerokovanie a schválenie Organizačných pokynov, Volebnej komisie a harmonogramu volieb do AS STU – volebný obvod študentská časť akademickej obce FCHPT STU (mat. č. 76-2019).
 12. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU (bakalárske a inžinierske štúdium) pre funkčné obdobie 2016-2020 (mat. č. 77-2019).
 13. Navrhovanie kandidátov pre voľby do AS STU – zamestnanecká časť akademickej obce FCHPT STU.
 14. Otázky na akademických funkcionárov.
 15. Rôzne.

 

 PAS FCHPT STU