Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

P O Z V Á N K A

 

 

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie AS FCHPT STU, ktoré sa uskutoční dňa

 27.novembra 2018 (utorok) o 14:00 hod.

 

v miestnosti CH 13 s nasledujúcim programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia, prezencia.
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
  3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu.
  4. Kontrola plnenia uznesení.
  5. Voľba kandidáta na dekana FCHPT STU na obdobie 2019 (február) až 2023 (január)
  6. Otázky na akademických funkcionárov.
  7. Rôzne.

Bratislava 20. 11. 2018                                                          prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., v.r.

                                                                                                  predseda AS FCHPT STU