Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční 

                                                         v utorok 16. októbra 2018 o 14.00 hod. v miestnosti CH-13

 

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia, prezencia.
 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
 3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu. Voľba predsedu študentskej časti AS FCHPT STU a následne podpredsedu AS FCHPT STU – študentská časť. Zaradenie nových členov senátu do pracovných komisií.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
 6. Prerokovanie reakreditácie pôvodných a akreditácie nových študijných programov (mat. č. 63-2018).
 7. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 64-2018).
 8. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2019/2020 (mat. č. 65-2018).
 9. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2019/2020 (mat. č. 66-2018).
 10. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24.03.2015 Pravidlá určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na študijné programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT financovaných z dotácie MŠ VVŠ SR (mat. č. 67-2018).
 11. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 68-2018).
 12. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2019/2020 (mat. č. 69-2018).
 13. Otázky na akademických funkcionárov.
 14. Rôzne.

 

 

  PAS FCHPT STU