Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční

v utorok 12. februára 2019 o 14.00 hod. v miestnosti CH-13

 

Program zasadnutia

  1. Otvorenie zasadnutia, prezencia
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
  3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU
  6. Prerokovanie a schválenie prodekanov FCHPT STU na funkčné obdobie 2019-2023 (mat. č. 70-2019)
  7. Prerokovanie a schválenie členov Vedeckej rady FCHPT STU na funkčné obdobie 2019-2023 (mat. č. 71-2019)
  8. Prerokovanie a schválenie nových členov Disciplinárnej komisie FCHPT STU (mat. č. 72-2019)
  9. Otázky na akademických funkcionárov
  10. Rôzne

 

 

 

  P-AS FCHPT STU