Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty,

že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční
v utorok 29. MARCA 2022 o 14.00 hod. formou videokonferencie.

Videokonferenciu bude možné sledovať verejne na linku

https://meet.google.com/izn-gqeo-hgo

Program zasadnutia

  1. Otvorenie, prezencia.
  2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
  3. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
  4. Terminované uznesenia.
  5. Prerokovanie a schválenie Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (materiál-41-2022).
  6. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu pre voľby kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2023-2027 (materiál-42-2022).
  7. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020-2024 (materiál-43-2022).
  8. Otázky na akademických funkcionárov.
  9. Rôzne.

 

Predsedníctvo AS FCHPT STU