Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty,

že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční
v utorok 19. októbra 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie.

Videokonferenciu bude možné sledovať verejne na linku

https://meet.google.com/wpr-jhxi-ezy?authuser=0&pli=1

Program zasadnutia

 1. Otvorenie, prezencia.
 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
 3. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
 4. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2022/2023 (materiál-29-2021).
 5. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2021/2022 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2022/2023 (materiál-30-2021).
 6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 5 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24.03. 2015 - Pravidlá určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na študijné programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT financovaných z dotácie MŠ VVŠ SR. (materiál-31-2021, materiál-31-2021-úplná-verzia).
 7. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2022/2023 (materiál-32-2021).
 8. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2021/2022 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2022/2023 (materiál-33-2021).
 9. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu nedotačných zdrojov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2021 (materiál-34-2021).
 10. Otázky na akademických funkcionárov.
 11. Rôzne.

 

Predsedníctvo AS FCHPT STU