Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať
členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty, 
že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční
v utorok 29. októbra 2019 o 14.00 hod. v miestnosti CH13

 

Program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia, prezencia.
 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.
 3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu. informácia k výsledku z doplňujúcich volieb do AS FCHPT STU – volebný obvod: doktorandi. Zaradenie nových senátorov do pracovných komisií.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU.
 6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu číslo 2/2014, Študijný poriadok FCHPT STU (mat. č. XX-2019).
 7. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 85-2019).
 8. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 (mat. č. 86-2019).
 9. Prerokovanie a schválenie Pravidiel určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na študijné programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT financovaných z dotácie MŠ VVŠ SR (mat. č. 87-2019).
 10. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 88-2019).
 11. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 (mat. č. 89-2019).
 12. Diskusia k príprave materiálov pre voľby do AS FCHPT STU pre obdobie 2020 až 2024.
 13. Otázky na akademických funkcionárov.
 14. Rôzne.

PAS FCHPT STU