Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie

 

pripravuje podľa vysokoškolského zákona a zákona o ďalšom vzdelávaní jednosemestrálny kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

ZÁKLADY POLYGRAFIE 2022

(číslo potvrdenia o akreditácii: 0473/2018/107/1)

 

Kurz je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vy­tvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, ma­te­riá­loch a procesoch.

Stručná osnova kurzu: Polygrafický produkčný proces, techniky tlače, polygrafické výrobky, vývojové tendencie tlačiarenského a obalového prie­myslu. Základy typografie, spracovanie textu. Farba v grafickej reprodukcii, základy ko­lo­r­i­metrie, denzitometrie a princípy systémov riadenej reprodukcie farieb (Color Management System – CMS). Svetelné zdroje a svetelné prvky v po­lygrafii. Grafická reprodukcia, spracovanie obrazu. Nátlačkovanie a cer­tifikovaný nátla­čok. Tlačové formy a ich príprava (technológie Computer to Plate – CTP). Vý­ro­ba tlačových papierov, kartónov a lepeniek pre ofsetovú tlač a digitálne techniky tlače. Druhy tlačových papierov a ich vlastnosti. Fóliové plastové mate­riály. Degradovateľné a biodegradovateľné fólie. Tla­čové farby, zloženie a vlastnosti. Princípy analógových (klasických) a digi­tálnych tlačových techník, riadenie a kontrola kvality tlače. Laky a la­ko­vanie, lami­novanie. Knižné väzby. Potláčanie plastových materiálov flexo­tlačou a hĺbko­tlačou. Multimédiá, tlačená elektronika a materiálová tlač. Auto­ma­ti­zácia a ro­bo­tizácia – Prie­my­sel 4.0. Balenie potravín.

 

Účastníci kurzu získajú ako študijnú literatúru príručku Polygrafické mi­ni­mum (http://typoset.eu/kniha-polygraficke-minimum.html).

Kurz bude prebiehať v termíne apríl – jún 2022 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (piatok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hodín. Cena kurzu je 550,– €. Pri účasti minimálne štyroch zamestnancov z jednej organizácie poskytujeme zľavu 10 % na každého účastníka.

Organizačné pokyny pre účastníkov kurzu Základy polygrafie 2022

 

  • Vyplnenú záväznú prihlášku/objednávku (je v prílohe a na stiahnutie na adrese opaf.sk/zaklady-polygrafie-2022) zašlite na e-mailovú adresu uspo­ria­dateľa (uvedené nižšie) najneskôr do 30. 3. 2022.
  • Poplatok za kurz uhraďte do 11. 4. 2022 prevodným príkazom (individuálni účastníci uvedú na platobnom príkaze svoje meno).

    Bankové spojenie:

    Štátna pokladňa, č. ú.: SK78 8180 0000 0070 0008 1471, BIC: SPSRSKBA

    názov účtu: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, BA

    variabilný symbol: 6565

    IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: SK2020845255

    Pre právne subjekty, ktoré majú záujem uhradiť svojim zamestnancom popla­tok, na základe záväznej prihlášky vystavíme a zašleme faktúru.

  • Kurz bude zahájený zápisom účastníkov v piatok 22. 4. 2022 o 8.00 h. v priestoroch Ústavu prírodných a syntetických polymérov, Oddelenie poly­grafie a aplikovanej fotochémie Fakulty chemickej a potravinárskej techno­lógie STU na Radlinského 9 v Bratislave (nová budova fakulty, blok D, 5. poschodie, sekretariát kurzu: klapka 224 z vrátnice).
  • Prednášky kurzu budú prebiehať podľa priloženého harmonogramu v pia­tok a v sobotu od 22. 4. 2022 do 18. 6. 2022. Začiatok prednášok bude spravidla o 8.00 h.

Kurz bude zakončený záverečnými skúškami a odovzdaním osvedčení o ab­sol­vovaní akreditovaného kurzu 24. 6. 2022.

Usporiadateľ kurzu si vyhradzuje právo na úpravu harmonogramu v prí­pade nepredvídaných organizačných dôvodov.

Počas kurzu je povinnosťou dodržiavanie všeobecných aktuálnych opatrení UVZ podľa vyhlášky UVZ 3/2022 V. v. SR. Na prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri je podľa aktuálnej epidemiologickej situácie povinné použitie respirátora FFP2.

 

Ďalšie informácie si vyžiadajte na adrese usporiadateľa kurzu:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPSP

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

Tel.: 02/59 32 52 28, 02/59 32 52 24, 0904 89 91 08

E-mail: viera.jancovicova@stuba.sk, michal.ceppan@stuba.sk

Internet: opaf.sk/zaklady-polygrafie-2022