Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Už mnohokrát sme sa presvedčili, že naša fakulta nežije iba chémiou, pedagogikou a výskumom. To, že na našej fakulte sa podporuje všestranný rozvoj študentov aj zamestnancov potvrdzuje aj vernisáž výstavy „Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)“, ktorá sa uskutočnila 25.1.2016 v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice. Výstavu usporiadala Nadácia Milana Rastislava Štefánika (ďalej Nadácia)  pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie – 100 rokov od I. svetovej vojny, 100 rokov od vzniku čs. légií, 100 rokov od vzniku ČSR a 100 rokov od skonu M.R. Štefánika. Cieľom výstavy je oboznámiť návštevníkov s históriou vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Na vernisáži sa zúčastnili predstavitelia Nadácie, vedenia fakulty, riaditelia ústavov zamestnanci a ďalší pozvaní hostia.

Na úvod privítal hostí prof. Bakoš, súčasný predseda správnej rady. Poďakoval vedeniu fakulty za možnosť prezentovať výstavu v priestoroch knižnice a vyslovil presvedčenie, že to bude na prospech šírenia myšlienok nadácie a zvyšovania národného povedomia návštevníkov.

Prof. Fuska, prvý predseda a v súčasnosti čestný predseda nadácie, ktorý v minulosti pôsobil ako profesor na našej fakulte vysvetlil na úvod svojho vystúpenia prítomným, prečo Nadácia vznikla a prečo je jej vznik a činnosti úzko spätá s STU. Roky po Nežnej revolúcii boli okrem iného sprevádzané aj s hľadaním a uvedomovaním si identity Čechov a Slovákov. Kým Česi si stále častejšie pripomínali odkaz T.G. Masaryka, pre Slovákov bolo prirodzené budovať na demokratických myšlienkach M.R. Štefánika. Preto bolo zámerom nadácie pri jej vzniku koncom r. 1992 okrem iného pripomínanie jeho prínosu k vzniku Československej republiky a neustále oživovanie jeho etických, mravných a národných myšlienok. Podstatnú časť aktivít Nadácie predstavuje aj zabezpečovanie finančných prostriedkov na podporu šírenia odkazu M.R. Štefánika. Spätosť nadácie s STU vysvetlil prof. Fuska tým, že prvá slovenská technická vysoká škola, ktorá vznikla v r. 1937 v Košiciach niesla meno M.R. Štefánika. V r. 1939 sa presťahovala do Bratislava pod názvom SVŠT. V r. 1992 poskytla Chemickotechnologická fakulta prístrešie zriaďovateľom Nadácie k podpisu zakladacej listiny, ktorého sa zúčastnilo 22 osobností nášho akademického, kultúrneho a spoločenského života. Po predstavení aktivít nadácie prof. Fuska pripomenul, že hoci bol M.R. Štefánik vojak a politik, väčšinu svojho života sa venoval vede. Preto je umiestnenie výstavy v priestoroch FCHPT logickou paralelou.

Samotnú výstavu predstavil Dr. Vrábel zo správnej rady nadácie. Zdôraznil, že výstava má dokumentovať širokej verejnosti, že aj Slováci sa významným dielom pričinili o vznik ČSR. Štruktúru výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov: -  Prvá svetová vojna (1914-1918), -  Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej svetovej vojny, - Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií, - Československá légia v Rusku, - Československá légia vo Francúzsku, - Československá légia v Taliansku, - Významní Slováci v čs. légiách, - Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť, - Významné dokumenty o budúcom československom štáte - 28. október - vznik Československej republiky (ČSR), - Zápas o územnú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku - Zabudnutá (?) légia v Rusku, - Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štátu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1.1.1993, - vedúca osobnosť moderných slovenských dejín Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, - Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny

V závere oficiálnej časti vystúpil dekan fakulty, prof. Šajbidor. Poďakoval predstaviteľom Nadácie za to, že za miesto pre výstavu si vybrali našu fakultu. Nadácia má na fakulte svoje miesto, o čom svedčí aj fakt, že jej súčasný predseda je z FCHPT (prof. Bakoš). Odkaz M.R Štefánika je dobrým príkladom pre našich študentov. Bol uznávaným vedcom a jeho príklad ukazuje, že veda má okrem technickej stránky prejaviť aj svoj humanitný rozmer. M.R. Štefánik preukázal pri svojej práci aj výraznú systematickosť, ktorá musí byť vlastná aj našim študentom a vedcom.

Vernisáž pokračovala malým pohostením a prehliadkou inštalovaných panelov. Bohatá diskusia pri nich ukázala, že táto aktivita Nadácie sa stretla s úspechom a je ďalším pozitívnym príspevkom v šírení odkazu M.R. Štefánika. Viac o Nadácii si môžete prečítať na stránke www.nadaciamrs.sk.

 

Miroslav Hutňan.