Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

18. novembra 2010 o 14.00 h
.
uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Mileny REHÁKOVEJ, PhD.,

vedeckej pracovníčky Ústavu polymérnych materiálov FChPT STU v Bratislave na tému:

„ŠTÚDIUM VPLYVU SVETLA A VZDUŠNÝCH POLUTANTOV NA STABILITU GRAFICKÝCH ZOBRAZENÍ“

a obhajoba habilitačnej práce „Degradácia plošných materiálov na báze prírodných polymérov“.