Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v zasadacej miestnosti Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva č. 3130, blok D, 3. posch. sa dňa

17. marca 2011 o 11.00 hod.

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Pavla S T E L T E N P O H L A, PhD.,

odborného asistenta Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave na tému:

„VYUŽITIE ZEOLITOV PRI LIKVIDÁCII PRCHAVÝCH CHLÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV“

a obhajoba habilitačnej práce „Viacfázové systémy v chemickej technológii a ochrane životného prostredia“.