Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

7. novembra 2011 o 10.00 h

uskutoční habilitačná prednáška

RNDr. Petra S I E K E L A, CSc.,

vedeckého pracovníka Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave na tému:

„MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÉ PRÍSTUPY K ANALÝZE POTRAVÍN“

a obhajoba habilitačnej práce „Biotechnologické prístupy k analýze potravín s využitím amplifikácie DNA“.