Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

V zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

26. septembra 2008 o 10:00

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Vladimíra J O R Í K A, PhD.,

odborného asistenta Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave na tému:

„URČENIE KRYŠTÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY Z PRÁŠKOVÝCH DIFRAKČNÝCH ÚDAJOV“

a obhajoba habilitačnej práce „Prášková difrakčná analýza zlúčenín s malými molekulami“.