Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

V zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v zasadačke Oddelenia organickej chémie ÚOCHKP, 4. posch. sa dňa

29. septembra 2008 o 9:30

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Petra S Z O L C S Á N Y I H O, PhD.,

odborného asistenta Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie FCHPT STU v Bratislave na tému:

„Paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze prírodných látok“

a obhajoba habilitačnej práce „Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované transformácie aminoalkénov v totálnej syntéze prírodných látok a ich analógov“.