Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v zasadacej miestnosti vedeckej rady č. 154, 1. posch., blok C sa dňa

27. októbra 2008 o 13:00

uskutoční habilitačná prednáška

RNDr. Heleny P A U L Í K O V E J, PhD.,

odbornej asistentky Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU v Bratislave na tému:

„GLUTATIÓN A BIOLOGICKÁ AKTIVITA IZOTIOKYANÁTOV“

a obhajoba habilitačnej práce „Glutatión a pôsobenie cytostatík“.