Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

15. apríla 2009 o 13:00

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Martina P I S Á R Č I K A, PhD.,

vedeckovýskumného pracovníka Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave na tému:

„VZŤAH AGREGAČNÝCH VLASTNOSTÍ, ŠTRUKTÚRY A BIOLOGICKÝCH ÚČINKOV TENZIDOV“

a obhajoba habilitačnej práce „Jednoreťazcové a dvojreťazcové “gemini” amóniové tenzidy ako povrchovoaktívne agregáty s biodegradovateľnými vlastnosťami a technologickým využitím“.