Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

15. februára 2010 o 10.00 h
.
uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Ivana Š P Á N I K A, PhD.,

vedeckého pracovníka Ústavu analytickej chémie FChPT STU v Bratislave na tému:

„ŠTÚDIUM SEPARÁCIE ENANTIOMÉROV METÓDAMI PLYNOVEJ CHROMATOGRAFIE“

a obhajoba habilitačnej práce „Štúdium separácie enantiomérov s chirálnymi selektormi na báze cyklodextrínov“.