Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

10. novembra 2011 o 15.00 h

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Martina Š I M K O V I Č A, PhD.,

odborného asistenta Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia FChPT STU v Bratislave na tému:

„VÁPNIK A JEHO ÚLOHA VO FYZIOLÓGII VLÁKNITÝCH HÚB“

a obhajoba habilitačnej práce „Vápnik a jeho úloha vo vláknitých hubách“.