Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 28.11.2019 sa na FCHPT konalo ustanovujúce zasadanie Priemyselnej rady FCHPT (PR). Pozvaných členov PR privítal na pôde FCHPT prof. Drtil, prodekan fakulty. Prof. Gatial, dekan fakulty vo svojom úvodnom príhovore uviedol, že v súlade so štatútom má právo zriaďovať akademické poradné orgány. Priemyselná rada, ako dlhodobo fungujúci poradný orgán má funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím vedenia fakulty a vzhľadom na nové vedenie fakulty je potrebné zriadiť aj novú PR. Pri výbere jej členov boli oslovení predstavitelia významných priemyselných podnikov a výskumných ústavov Slovenska, ochotní pracovať v PR a spolupracovať s vedením fakulty v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti. Poďakoval prítomným za ochotu prijať členstvo v PR a podieľať za na tvorbe nášho hlavného produktu – študenta, schopného postaviť sa čelom k výzvam praxe. Vedenie fakulty má eminentný záujem o spoluprácu s predstaviteľmi praxe najmä v tomto čase, kedy zaznievajú názory, že vysoké školy vychovávajú študentov, ktorí nie sú dostatočne pripravení pre potreby praxe. Na záver svojho vystúpenia predstavil pán dekan členom PR nové vedie fakulty a spolu s prof. Drtilom im odovzdal menovacie dekréty. Oficiálnu časť zasadania PR uzavrelo schválenie štatútu a rokovacieho poriadku PR.

Podľa schváleného štatútu sa PR venuje úrovni fakulty vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, študijným programom všetkých troch stupňov štúdia; návrhom na zabezpečenie vzdelávacej činnosti v oblasti letnej odbornej praxe, na zlepšenie infraštruktúry laboratórnych prác a na skvalitnenie tém diplomových a bakalárskych prác; profilu, adaptácii a uplatneniu absolventov; návrhu tém a platforiem na spoločné vzdelávacie a odborné projekty a návrhom na podnikové štipendiá.

Ďalej nasledovala prezentácia prof. Drtila, v ktorej prítomným predstavil súčasnosť našej fakulty, ktorá v budúcom roku oslávi 80. výročie svojho vzniku. Súčasťou prezentácie boli informácie o študijných programoch všetkých troch stupňov štúdia, o počtoch študentov a vývoji záujmu o štúdium na našej fakulte. V krátkosti sa venoval aj vedeckovýskumnej činnosti na fakulte. Informáciu o vedeckovýskumnej činnosti rozšíril prodekan pre túto oblasť na FCHPT, prof. Polakovič, ktorý hovoril o projektoch APVV, podnikateľskej činnosti a projektoch riešených v rámci štrukturálnych fondov, na riešení ktorých fakulta spolupracuje s praxou. Pani prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. Reháková informovala prítomných o pripravovanej akreditácii vysokých škôl a jej zásadách. V závere bloku predstavovania fakulty informoval prítomných študent, Bc. Attila Múčka, o pripravovanej akcii ChemDay, ktorá je veľtrhom firiem organizovaným študentmi zo spolku CHEM s podporou vedenia fakulty. Je unikátnou príležitosťou nadviazať kontakt a spoluprácu priemyselných podnikov so študentmi. Zástupca spolku CHEM pozval prítomných na pripravovanú akciu, ktorá sa bude konať už tretíkrát 24.3.2020.

V bohatej diskusii, ktorá bola posledným bodom programu stretnutia, sa prítomní venovali požiadavkám študentov na silnejšie prepojenie štúdia s praxou; potrebe multidisciplinárneho prístupu k štúdiu; ďalším  možnostiam zamestnávania našich absolventov; uplatneniu  absolventov slovenských a českých vysokých škôl chemického zamerania (podniky neevidujú zvýšený dopyt po absolventoch českých škôl; zároveň neevidujeme ani zvýšenú kvalitu vzdelania na chemických českých školách v porovnaní s našou fakultou); problematike výučby profesijného bakalára (uplatneniu týchto absolventov; spolupráci podnikov s fakultou pri tomto štúdiu, čo vyplýva  z podstaty tohoto štúdia aj z legislatívy); využívaniu skúseností a odborníkov z praxe v pedagogickom procese; absencii výučby kvalitnej chémie na stredných školách, ktorú musia suplovať priemyselné podniky vlastným vzdelávaním (čo by mohli pomôcť riešiť aj fakulty profesijnými bakalárskymi programami).

Na záver prvého zasadania novej  Priemyselnej rady sa jej predseda, pán dekan, ešte raz poďakoval prítomným za prijatie členstva v rade a vyjadril vieru v ďalšiu zmysluplnú spoluprácu.

   

    

Text a foto: Miroslav Hutňan.