Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Mlieko nie je len ako dôležitá potravina

Na FCHPT STU si tradične pripomíname Svetový deň mlieka a dôležitosť tohto produktu nie len vo výžive, ale aj ako významnej súčasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, či celospoločenského života. Stretnutie odborníkov sa tento rok konalo 24.6.2021, kvôli pokračujúcej pandemickej situácii  v komornejšej, ale o to srdečnejšej atmosfére. Prítomných privítal Ing. Ladislav Staruch, PhD., ako vedecký tajomník Slovenskej spoločnosti pre výživu, spolu s jej predsedom Doc. MUDr. Igom Kajabom, PhD. Stretnutia sa okrem pracovníkov FCHPT, najmä z Ústavu potravinárstva a výživy, zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Vidieckeho parlamentu na Slovensku, ako aj ďalší poprední zástupcovia  potravinárskej praxe.

Hlavným programom stretnutia bola prednáška bývalého dlhoročného riaditeľa Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline Ing. Karola Heriana, CSc., na tému „Spoločenský prínos mlieka a mliečnych výrobkov. Vo svojom vystúpení sa zameral na prínos mliečnych výrobkov pre výživu a zdravie ľudí, na súčasný stav mliekarenstva a na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov vo svete a u nás. Konštatoval, že sme stratili sebestačnosť vo výrobe potravín, rovnako aj vo výrobe mlieka. Navyše, veľmi nepriaznivá situácia je v spotrebe mliečnych výrobkov u nás, napriek ponúkanému zahraničnému aj domácemu sortimentu. V Európskej únií patríme medzi štáty s najnižšou spotrebou  mlieka a mliečnych výrobkov. Zlepšeniu tejto situácie nepomôže len zvyšovanie sebestačnosti vo výrobe potravín, ale aj aktívna snaha o znovuzískanie dobrého mena mlieka v povedomí Slovákov. Rôzne teórie o nepotrebnosti mlieka vo výžive ľudí a nepodložené poukazovanie na negatívny vplyv mlieka na ľudský organizmus napáchali na spotrebe mlieka u nás značné škody. Napriek tomu, že mnohé štúdie u nás aj vo svete jednoznačne potvrdili priaznivý vplyv mlieka na ľudský organizmus. Bez aktívnej podpory štátu a zmeny v prístupe k rozvoju poľnohospodárstva a vidieka a bez zmeny dotačnej politiky zlepšenie situácie v produkcii a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov nebude možné.

Súčasťou programu stretnutia bol aj krst najnovšej knihy Ing. Heriana – „Výroba syrov“, ktorú autor v pokračovaní svojho vystúpenia predstavil. Kniha, ktorú vydal Vidiecky parlament na Slovensku, má podtitul „Príručka pre malovýrobcov a priateľov syra“. Jej cieľom je oboznámiť záujemcov s možnosťami spracovania mlieka v podmienkach malovýroby. Informuje nielen o výrobe syrov, ale aj o delení syrov a ich druhoch s ambíciou osloviť nielen samotných výrobcov, ale aj priaznivcov syrových výrobkov. Samotného krstu knihy sa ujal doc. Kajaba za aktívnej pomoci Ing. Starucha.

V rámci stretnutia bol Ing. Herian ocenený zlatou medailou Slovenskej spoločnosti pre výživu za aktívnu prácu a propagáciu vedecko-výskumných poznatkov v oblasti racionálnej výživy, ktorú mu odovzdal predseda spoločnosti doc. Kajaba. Dekan FCHPT STU, prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., odovzdal Ing. Herianovi ďakovný list fakulty za dlhodobú spoluprácu v prospech fakulty.

Program stretnutia doplnilo aj krátke vystúpenie Ing. Bardyho z podniku Farma Bardy, ktorý predstavil ich spoločnosť a ponúkol prítomných zaujímavú ochutnávku kozích syrov. V následnej diskusii vystúpili aj ďalší účastníci, Ing. Keresteš, Ing. Haščík a prof. Golian.

Záverom sa treba poďakovať tradičnému organizačnému tímu podujatia Ústavu potravinárstva a výživy FCHPT STU pod vedením Ing. Starucha. Aj keď sa tohtoročná pripomienka Svetového dňa mlieka niesla v „obmedzenom móde", splnila svoj účel – neustále pripomínať dôležitosť mlieka pre spoločnosť a prispievať k podpore výroby a spotreby mlieka u nás.

 

Text a foto: Miroslav Hutňan