Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V tomto roku naša fakulta oslavuje významné 80. výročie svojho založenia. Sme veľmi radi, že v stredu
25. 11. 2020 sa na FCHPT STU v Bratislave uskutočnil 22. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie (ŠVK)
s medzinárodnou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život" v odboroch chémia a chemická
a potravinárska technológia. S ohľadom na aktuálnu situáciu sa konferencia konala v online formáte.

FCHPT dlhodobo významne podporuje aktivity talentovaných študentov nad rámec bežných povinností, ktoré prehlbujú ich vzťah k vedeckému poznaniu. Garantkou konferencie bola pani prodekanka FCHPT STU doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a na online slávnostné vyhlásenie výsledkov konferencie prijali naše pozvanie: pán dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., pani prorektorka STU doc. Ing. Monika Bakošová, CSc., pani prorektorka STU prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., pán prodekan FCHPT STU prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., pán prodekan FCHPT STU doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD., pán Ing. Vladimír Žúbor, PhD., správca Nadácie pre rozvoj FCHPT STU, pán prof. Ing. Ján Híveš, PhD. za Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a pani RNDr. Monika Jerigová, PhD., predsedníčka Slovenskej chemickej spoločnosti. Účastníkom sa v zastúpení prihovoril aj pán Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pán MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., štátny tajomník MŠVVaŠ SR sa účastníkom prihovoril prostredníctvom video-záznamu. Záznam zo Slávnostného vyhlásenia výsledkov ŠVK si môžete pozrieť na YouTube:

https://youtu.be/VLVktPb6a3o

Sme hrdí na to, že naša konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenskej chemickej spoločnosti. ŠVK sa profiluje ako konferencia otvorená širokej akademickej obci chemikov. Veľmi nás potešil záujem študentov, ktorí sa napriek komplikovanej situácií aktívne zúčastnili konferencie. V rámci 17 sekcií bolo zaregistrovaných 164 príspevkov študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia z 8 univerzít na Slovensku a v Českej republike. Tento rok bola súčasťou konferencie po prvýkrát aj posterová sekcia pre študentov stredných škôl. V tejto sekcii boli prezentované práce 5 študentov zo Slovenska a z Českej republiky. Do komisií zasadli aj pedagógovia z iných fakúlt a odborníci z praxe.

ŠVK si dlhodobo kladie ambiciózny cieľ akcentovať environmentálnu udržateľnosť a zodpovednosť v každodennom živote. Tento ročník konferencie bol pre študentov atraktívny aj vďaka významnej podpore partnerov ŠVK, ktorí finančne a vecne podporili nielen najlepšie práce, ale aj všetkých účastníkov a dali tak najavo, že im záleží na podpore talentovaných mladých študentov. FCHPT STU ďakuje všetkým partnerom a organizáciám za podporu: Nadácii pre rozvoj FCHPT STU, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, CHEM – študentskému spolku FCHPT STU, Univerzitnému technologickému inkubátoru STU, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Slovenskej chemickej spoločnosti, Slovnaft, BASF, L'Oréal, 365.bank, Martinus, Nadácia ESET, DM, Rajo, Slovalco, Shimadzu, Yeme, ACE Trade, Humusoft, Manufaktura, Brenntag, Berto SK, Vani. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať túto úspešnú konferenciu s veľmi pozitívnymi ohlasmi účastníkov.

Podrobné výsledky a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.uiam.sk/svk

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru ŠVK