Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Stalo sa tradíciou, že vedenie FCHPT STU prezentuje odpočet svojej činnosti za uplynulý rok. Na stretnutí so zamestnancami a študentmi, ktoré sa konalo v Aule Juraja Gašperíka dňa 18.12.2012 dekan fakulty, prof. Šajbidor rozdelil hlavné úlohy činnosti fakulty v r. 2012 do štyroch bodov: financie a personálna politika, vzdelávanie, veda a výskum a investície, rozvoj a obnova majetku.

V oblasti financií konštatoval prof. Šajbidor, že rovnako, ako v minulých rokoch, ani v tomto by bez mimodotačných zdrojov nebolo možné udržať chod základných činností fakulty. Ukazuje sa, že systém prideľovania mzdových prostriedkov (najmä osobných príplatkov) a prostriedkov na tovary a služby na ústavy na základe pedagogických a vedeckovýskumných výkonov ústavov a jednotlivých pracovníkov je efektívnym spôsobom oceňovania ich činnosti. Napriek tomu je vedenie fakulty otvorené konštruktívnym návrhom na vylepšenie tohto systému. Zo štruktúry pracovníkov FCHPT vyplýva, že sa zlepšuje zastúpenie profesorov a docentov na fakulte. Vedenie fakulty sa bude snažiť v trende zvyšovania kvality štruktúry zamestnancov pokračovať a zároveň sa bude snažiť o zníženie vekového priemeru profesorov a docentov.

V oblasti vzdelávania prof. Šajbidor poukázal na rastúci záujem o štúdium na našej fakulte. V tomto roku bolo do I. ročníka zapísaných 881 študentov, čo je o 150 viac ako v minulom roku. Zdá sa, že študenti sa pri výbere vysokej školy orientujú aj podľa jej kvality. Pre najbližšie obdobie sú najdôležitejšími prioritami príprava na komplexnú akreditáciu v r. 2014, internacionalizácia štúdia (akreditácia študijného programu v anglickom jazyku, podpora mobilít študentov) a zabezpečenie a inovácia študijnej literatúry. V tejto poslednej priorite sa urobil významný pokrok zriadením digitálneho vydavateľstva FCHPT. Dôležitým bodom bol aj odpočet plnenia úloh vzdelávania za uplynulé obdobie, z ktorého bolo zrejmé, že všetky stanovené úlohy boli splnené.

Medzi najdôležitejšie úlohy v oblasti vedy a výskumu patrí zachovanie vysokého štandardu vedy a výskumu na FCHPT, zlepšenie infraštruktúry fakulty, udržať najlepších doktorandov, zvýšiť počet medzinárodných projektov a zvýšiť podiel financovania FCHPT z prostriedkov na vedu a výskum. Z plnenia stanovených úloh v minulom období vyplýva, že všetky úlohy boli splnené. Pozastavené boli iba práce na inovovaní kritérií na získanie titulu profesor a docent, pretože táto problematika má byť riešená v rámci nového zákona o vysokých školách.

V oblasti investícií, rozvoja a obnovy majetku sú hlavnými úlohami v budúcom roku budovanie Vedeckého parku STU – Centrum s cieľom posilnenia excelentných pracovísk fakulty a zveľadenia ich infraštruktúry, generálna rekonštrukcia strechy starej budovy FHCPT, obnovovanie prístrojového parku ústavov z prostriedkov získaných z riešenia vedeckých grantov a projektov s priemyslom, v súlade s finančnými možnosťami rekonštruovať posluchárne v starej a novej budove, odpredať účelové zariadenie v Harmónii, dobudovať účelové zariadenie Vyhne ako školiace a rekreačné zariadenie s celoročnou prevádzkou a vypracovať pravidlá dotácie na vodu a energetické nosiče pre jednotlivé pracoviská fakulty. Všetky úlohy stanovené pre túto oblasť za hodnotené obdobie boli splnené.

V diskusii, ktorá nasledovala po vystúpení prof. Šajbidora, odznel príspevok, týkajúci sa úspešnosti študentov v štúdiu v nižších ročníkoch, ktorá súvisí s klesajúcou úrovňou ich vedomostí z prírodovedných predmetov zo základných a stredných škôl. Ďalší príspevok sa týkal vhodnosti aplikácií kritérií hodnotiacich pedagogické a vedeckovýskumné výkony pre všetky pracoviská fakulty, keďže činnosť niektorých je špecifická. So svojim príspevkom vystúpil aj doc. Lukeš, ktorý informoval prítomných o činnosti Akademického senátu FCHPT a Akademického senátu STU a doc. Papánková za odborovú organizáciu s informáciou o priebehu štrajku pedagogických pracovníkov a valorizácii platov niektorých pracovníkov v školstve.

Na záver stretnutia sa prof. Šajbidor poďakoval pracovníkom fakulty a študentom za spoluprácu a zaželal im všetko dobré do nového roka.