Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Každoročné stretnutie zamestnancov a študentov s vedením fakulty sa uskutočnilo v predvianočnej atmosfére 15. decembra 2016. Cieľom stretnutia bolo bilancovanie výsledkov dosiahnutých v tomto roku a informácie o úlohách, ktoré fakultu čakajú v budúcom roku.

Stretnutie otvoril dekan fakulty, prof. Šajbidor, a po privítaní prítomných ich oboznámil s programom stretnutia. Ako je už zvykom, bilancovanie celoročných výsledkov je rozdelené do štyroch základných oblastí – personálna politika, pedagogika, veda a výskum a investície, rozvoj a obnova majetku. Na úvod svojho vystúpenia informoval pán dekan prítomných o zaujímavých štatistikách v oblasti európskeho a slovenského vysokého školstva. Podľa týchto štatistík máme v porovnaní s európskymi štátmi podstatne vyšší počet univerzít pripadajúci na jeden milión obyvateľov, pričom počet univerzít a vysokoškolských študentov sa od r.1990 takmer strojnásobil. Medzi hlavné a trvalé ciele fakulty prof. Šajbidor zaradil zvýšenie záujmu o štúdium na FCHPT, udržanie vedecko-výskumnej výkonnosti fakulty a zníženie vekového priemeru zamestnancov fakulty.

O výsledkoch vzdelávacej činnosti informovala doc. Bakošová. V  akademickom roku 2015/2016 fakulta prešla na výuku študijných programov reakreditovaných alebo novoakreditovaných v komplexnej akreditácii. Fakulta v súčastnosti zabezpečuje štúdium v 5 študijných programoch bakalárskeho štúdia, 12 študijných programoch inžinierskeho štúdia a 17 študijných programoch doktorandského štúdia. Okrem vývoja počtu študentov (v tomto akademickom  roku ich máme vo všetkých troch stupňoch štúdia 2002) sa pani prodekanka venovala aj analýze a úspešnosti prijímacieho konania, úspešnosti štúdia v jednotlivých stupňoch a stavu celoživotného vzdelávania na fakulte. Ako veľmi úspešnú označila doc. Bakošová študentskú vedeckú konferenciu, ktorej rokovanie prebehlo v tomto roku v 26 sekciách. Dôležitou súčasťou aktivít v oblasti vzdelávania je aj finančná podpora študentov, ktorým bol navýšený objem štipendií z vlastných zdrojov fakulty.

V oblasti vedy a výskumu sa prof. Gatial venoval publikačnej činnosti fakulty za minulý rok a jej porovnaniu s predchádzajúcimi rokmi. Z jej súčasného stavu sa dá usudzovať, že nižší počet publikácií môže reflektovať zhoršené podmienky pre vedeckovýskumnú činnosť počas rekonštrukcie novej budovy v predchádzajúcich dvoch rokoch. Na fakulte bolo riešených 160 projektov z národných aj medzi národných zdrojov v celkovej výške viac ako 2,2 mil. Eur. Je to výrazný pokles oproti predchádzajúcim rokom, v ktorých veľká časť financií pochádzala zo štrukturálnych fondov. Pozitívnym faktom je dobrá úspešnosť získavania projektov a finančných prostriedkov z APVV.

Prof. Jelemenský vo svojom vystúpení o investíciách, rozvoji a obnove majetku informoval najmä o prácach, týkajúcich sa obnovy prednáškových a seminárnych miestností vo finančnom objeme 107 500 Eur, úpravy spoločných priestorov (vestibul, oprava padajúcej steny, umytie fasády, oprava auly v starej budove, hygienické zariadenia, opravy vo dvore, atď.) v celkovej hodnote 38 524 Eur a vybudovania klubu FCHPT a kaviarne za 150 000 Eur z finančných prostriedkov mimo zdrojov FCHPT. Spolu bolo do obnovy a rozvoja majetku investovaných 403 500 Eur. Pán prodekan informoval prítomných aj o prípravách rekonštrukcie starej budovy FCHPT. Projekt jej rekonštrukcie by mal byť komplexný, zahŕňajúci nielen výmenu okien, ale aj výmenu všetkých druhov vedení. Cena projektu je 134 500 Eur.

Po vystúpeniach členov vedenia fakulty nasledovala diskusia. Jej hlavnými témami boli plánovaná rekonštrukcia starej budovy a návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „UČIACE SA SLOVENSKO“. Najmä k druhej téme odznelo viac príspevkov, z ktorých vyplynulo, že fakulta by mala k tomuto materiálu zaujať jednoznačné spoločné stanovisko. V rámci diskusie vystúpila aj predsedníčka Fakultnej odborovej organizácie, doc. Reháková, ktorá prítomných informovala o podpísaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a prof. Lukeš, ktorý informoval o činnosti Akademického senátu FCHPT a jeho dobrej spolupráci s vedením fakulty.

Na záver stretnutia zaželal prof. Šajbidor všetkým prítomným krásne sviatky a v budúcom rokom pevné zdravie a spokojnosť doma aj v práci.

 

Miroslav Hutňan.