Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave sa pripája k postojom Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ekonomickej univerzity ako aj k stanoviskám Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty informatiky a informačných technológií, Fakulty architektúry, Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jednoznačne odsudzujeme odkaz, ktorý spoločnosti svojím správaním zanechávajú poprední predstavitelia verejného života v súvislosti so základnými pravidlami akademickej korektnosti pri písaní záverečných a rigoróznych prác, ako aj s diskutabilným prideľovaním financií na vedu a výskum.

Spoločnosť napreduje, ak je schopná demokratickým spôsobom vytvárať vzdelanú elitu reprezentujúcu všeobecne rešpektované morálne hodnoty a humanistické tradície Európy. Predstavitelia štátu majú byť hlavnými nositeľmi týchto hodnôt. Uvedomujeme si, že ich zlyhania sú aj zlyhaniami akademickej obce. Strata sebareflexie však jednoznačne signalizuje kultúrny úpadok nielen jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Je nevyhnutné odstrániť systémové chyby umožňujúce vznik takýchto problémov. Je povinnosťou všetkých, ktorých sa to týka, aby vyvodili osobnú zodpovednosť a nedehonestovali jeden zo základných pilierov spoločnosti – vzdelanie a vedu. Poslanie univerzít nespočíva v udeľovaní titulov, ale v kvalitnom vzdelávaní, ktoré vedie k poznaniu a vyšším hodnotám ľudského ducha.

V Bratislave 29.01. 2019

Akademický senát FCHPT STU v Bratislave