Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 4. februára 2014 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnil odborný seminár na zaujímavú tému  – monitoring drog v odpadových vodách slovenských miest. FCHPT spolu s Asociáciou čistiarenských expertov SR predstavili prvé výsledky z projektov, ktoré majú za cieľ monitorovať drogy v odpadových vodách, sledovať ich rozklad na čistiarňach odpadových vôd, hľadať efektívne spôsoby ich eliminácie a znížiť ich vplyv na vodné organizmy. Mimoriadne zaujímavá a atraktívna téma a fundované prezentácie popredných odborníkov prilákali na tento seminár vyše sto účastníkov z celého Slovenska z rôznych vedeckých oblastí – chémie, medicíny, farmácie, čistenia odpadových vôd, ekológie a pod.

Ing. Imrich Šteliar, riaditeľ Národného monitorovacieho centra pre drogy SR predstavil históriu a inštitucionálny rámec monitoringu drog na Slovensku, ktorý má vyše 20-ročnú históriu a je súčasťou celoeurópskeho resp. celosvetového systému monitoringu drog. Definoval súčasné spôsoby monitoringu drog v populácii a popísal aj najnovšie trendy v monitoringu drog – cez odpadové vody.

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., riaditeľ Centra pre drogové závislosti v Bratislave bližšie popísal silné aj slabšie stránky monitoringu drog z odpadových vôd ako perspektívneho epidemiologického indikátora. Túto metódu však nemožno individualizovať, neinformuje o spôsoboch užívania, čo je pre medicínske využitie nevýhodou, avšak môže byť pomerne zaujímavá v sledovaní časových trendov užívania drog a pod.

Mgr. Roman Grabic, PhD., z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach predstavil metodiku analýzy drog a liečiv v odpadových vodách. Išlo o mimoriadne fundovanú prednášku s detailným popisom postupov prác na najmodernejších prístrojoch (LC/LC-MS/MS, LC/LC-MS/HRMS, GC-MS/MS), výsledkom ktorých je detekcia drog v splaškových vodách v rozsahu od jednotiek ng/l, čo sú mimoriadne nízke koncentrácie.

Doc. Ing. Igor Bodík, PhD., z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU vo svojej prednáške prezentoval prvé výsledky monitoringu drog v odpadových vodách v 11 slovenských mestách. Niekoľko desiatok zlievaných 24-hodinových vzoriek odpadových vôd na prítoku čistiarní odpadových vôd v Bratislave (Vrakuňa, Petržalka a DNV), Piešťanoch, Trenčíne, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Zvolene, Skalici a Holíči bolo analyzovaných na drogy, pričom výslednou vypočítanou hodnotou bolo množstvo drogy prítomné v dennom prietoku odpadovej vody vztiahnuté na 1000 obyvateľov pripojených na kanalizačný systém sledovanej ČOV (mg drogy/1000obyv.deň). Prakticky vo všetkých sledovaných drogách (pervitín, extáza, kokaín a marihuana) bol daný špecifický ukazovateľ prítomnosti drogy v odpadových vodách najvyšší v bratislavských ČOV. Boli prezentované celotýždňové priebehy prítomnosti drog vo vodách (s výrazným nárastom extázy počas víkendu v Bratislave), ako aj výsledky monitoringu drog počas festivalov Pohoda v Trenčíne (nárast extázy) a Lodenice v Piešťanoch (nárast kokaínu) a pod.

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., informoval o prítomnosti vybraných liekov ako návykových látok v odpadových vodách na Slovensku. Porovnal spotrebu liekov obyvateľstvom Slovenska a ich prítomnosť v odpadových vodách jednotlivých miest Slovenska, poukázal na ich rozdielnu rozložiteľnosť v procesoch čistenia odpadových vôd, definoval množstvá vybraných liekov, ktoré sa dostávajú do povrchových vôd. Zaujímavé boli informácie o kolísaní koncentrácií niektorých liekov napr. tramadolu v odpadových vodách počas roka. 

Veľmi zaujímavou prednáškou bol možný dopad psychoaktívnych látok na životné prostredie, ktorú prezentoval doc. Ing. Tomáš Randák, PhD., z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach. Jeho dlhoročné skúseností so sledovaním správania sa rýb v prítomnosti psychoaktívnych látok poukázali na existujúce príp. možné budúce problémy (napr. zmena správania sa rýb) aj v tejto oblasti. Veľmi zaujímavé boli prezentované mapy znečistenia riek Českej republiky rôznymi liečivami.

Bohatá diskusia na záver seminára bola dôkazom toho, že téma drog a liekov vo vodách je veľmi aktuálnou a diskutovanou v odbornej aj laickej verejnosti. Na Slovensku chýbajú informácie o tomto probléme a je zrejmé, že podobné semináre budú žiadané aj v krátkej budúcnosti. Verím, že odborníci z FCHPT a AČE SR budú úspešní v riešení projektov a v budúcnosti nám poskytnú ďalšie výsledky ich práce. Veľká vďaka za úspešný priebeh seminára patri jeho organizátorom Ing. Tomášovi Mackuľakovi, PhD. a Dr. techn. Ing. Jaroslavovi Škubákovi, PhD.

Fotogaléria