Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium v dennej a  externej forme v akademickom roku 2008/2009 v nasledujúcich študijných programoch :

Čís.štud.odb.

Názov študijného odboru

Názov študijného programu

4.1.11

Chemická fyzika

Chemická fyzika

4.1.15

Anorganická chémia

Anorganická chémia

4.1.16

Organická chémia

Organická chémia

4.1.17

Analytická chémia

Analytická chémia

4.1.18

Fyzikálna chémia

Fyzikálna chémia

4.1.19

Makromolekulová chémia

Makromolekulová chémia

4.1.21

Teoretická a počítačová chémia

Teoretická a počítačová chémia

4.1.22

Biochémia

Biochémia

4.3.2

Environmentálne inžinierstvo

Environmentálne inžinierstvo

5.2.14

Automatizácia

Riadenie procesov

5.2.17

Chemické inžinierstvo

Chemické inžinierstvo

5.2.19

Anorganická technológia a materiály

Anorganická technológia a materiály

5.2.20

Organická technológia

a technológia palív

Organická technológia

a technológia palív

5.2.21

Technológia polymérnych materiálov

Technológia polymérnych materiálov

5.2.22

 Chémia a technológia požívatín

 Chémia a technológia požívatín

5.2.25

Biotechnológie

Biotechnológie

5.2.25

Biotechnológie

Medicínske inžinierstvo

 

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). Prihlášky na doktorandské štúdium ako i informácie o témach dizertačných prác a o podmienkach prijatia je možné získať na referáte pre doktorandské štúdium FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, denne od  9.00 hod. do 11.30 hod (č. tel. 02/59 325 107), resp. na príslušných ústavoch, resp. oddeleniach fakulty .

Prihláška a témy dizertačných prác sú uverejnené aj na internetovej stránke fakulty
Prihláška (.pdf) - Témy dizertačných prác (.doc)


Prihlášky na štúdium treba odovzdať  do 23. 5. 2008 na referát DrŠ FCHPT STU.

K prihláške je potrebné priložiť životopis, overené fotokópie o VŠ vzdelaní, súpis publikovaných prác a ostatných výsledkov odbornej činnosti.

Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 13. 6. 2008 od 9.00 hod. Každý uchádzač obdrží písomnú pozvánku s upresňujúcimi pokynmi.

  

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

dekan FCHPT STU