Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom rok 2009/2010

O Z N Á M E N I E

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU vyhlasuje začatie prijímacieho konania pre externú vzdelávaciu inštitúciu (EVI) – Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2009/2010 v študijnom programe:

Čís.štud.odb.Názov študijného odboruNázov študijného programu
4.1.19 Makromolekulová chémia Makromolekulová chémia

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). Prihlášky na doktorandské štúdium ako i informácie o témach dizertačných prác a o podmienkach prijatia je možné získať na referáte pre doktorandské štúdium FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, denne od 9.00 hod. do 11.30 hod (č. tel. 02/59 325 107), resp. na príslušných ústavoch, resp. oddeleniach fakulty.

Prihláška a téma dizertačnej práce sú uverejnené aj na internetovej stránke fakulty

http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=2152

 

Prihlášky na štúdium treba odovzdať do 10. 1. 2010 na referát DrŠ FCHPT STU.

K prihláške je potrebné priložiť životopis, overené fotokópie o VŠ vzdelaní, súpis publikovaných prác a ostatných výsledkov odbornej činnosti.

Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 25. 1. 2010 od 9.00 hod. Každý uchádzač obdrží písomnú pozvánku s upresňujúcimi pokynmi.

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
dekan FCHPT STU