Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Slovenská technická univerzita pokračuje v aktivitách na pomoc svojim študentkám a študentom z oblastí postihnutých vojnou na Ukrajine. STU zriadila transparentný účet na zabezpečenie akútnej pomoci, základných potrieb a na podporu ich štúdia.

Účet poslúži na kumuláciu finančných prostriedkov, ktoré budú využité na zabezpečenie akútnej pomoci a základných potrieb študentiek a študentov STU postihnutých vojnou na Ukrajine – na úhradu stravy, ubytovania, podpory štúdia a aktivít súvisiacich so štúdiom. Nepôjde o poskytovanie priamej finančnej podpory.

Žiadateľmi o podporu z príspevkov na tomto účte môžu byť súčasné študentky a študenti STU z oblastí dotknutých vojnou na Ukrajine, ktorí sa nachádzajú na Slovensku alebo sa na Slovensko presúvajú, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc s pokrytím nákladov súvisiacich so základnými životnými potrebami a štúdiom.

Prispieť je možné ľubovoľnou sumou na transparentný účet s číslom:

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0067 4410

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Finančné prostriedky z účtu sú určené na zabezpečenie:

-  základných životných potrieb
-  základných ubytovacích potrieb
-  základných zdravotných potrieb
-  základných potrieb súvisiacich so štúdiom.

O výške priznanej podpory z transparentného účtu bude rozhodovať Rada transparentného účtu STU v zložení: prorektor STU Ján Híveš, kvestor Rastislav Igliar, prodekanka SvF Katarína Gajdošová, prodekanka FCHPT Milena Reháková, Milan Husár z ÚM a zástupca študentov. Kontrolu zabezpečia prorektori STU Maximilián Strémy a Mikuláš Bittera.

Podrobnosti k procesu aplikácie žiadosti o pomoc z transparentného účtu budeme komunikovať.

Údaje o stave transparentného účtu sú dostupné na https://www.pokladnica.sk/sk/transparentne-ucty/detail?SK9081800000007000674410


Slovenská technická univerzita pokračuje v aktivitách na pomoc študentom z oblastí postihnutých vojnou na Ukrajine. Po výplate mimoriadnych štipendií či odklade platieb za ubytovanie poskytuje už podporu z transparentného účtu a pomáha zamestnať študentov a ich príbuzných.

V uplynulých dňoch STU spustila nový webový portál www.STUpreUkrajinu.sk.

„Ukrajinským študentom STU, ich rodinným príslušníkom i kolegom z iných univerzít pomôže nájsť si prácu a tým aj zdroj financií v komplikovanej situácii spôsobenej vojnovým konfliktom,“ hovorí koordinátorka pomoci, prodekanka SvF STU Katarína Gajdošová.

Webová stránka súčasne umožňuje firmám a inštitúciám ponúknuť im pracovné príležitosti v štyroch kategóriách –  brigádnická práca, pomocné práce, odborná práca či výskumná alebo pedagogická činnosť. Typy ponúk sú od jednorazovej po dlhodobú, resp. dohodou. Počas prvých dní pribudli desiatky ponúk a priebežne prichádzajú ďalšie. Na vývoji webovej stránky sa podieľali aj bývalí absolventi STU.

V uplynulých dňoch tiež Rada transparentného účtu STU schválila prvých 15 príspevkov na stravovanie pre študentov STU postihnutých vojnovým konfliktom, ktorí sa ocitli v núdzi. Transparentný účet zriadila STU začiatkom marca v reakcii na vojenskú agresiu Ruska na Ukrajinu a výrazné komplikácie, ktoré vojna spôsobila študentom univerzity, pochádzajúcim z postihnutých regiónov. „O poskytnutí pomoci z prostriedkov účtu v nefinančnej podobe rozhoduje Rada na základe posúdenia konkrétnych potrieb študentov,“ vysvetľuje Katarína Gajdošová. Všetky informácie o transparentnom účte sú na www.stuba.sk.

Okrem tejto pomoci STU už niekoľko dní po vypuknutí krízy vyplatila postihnutým študentom mimoriadne štipendiá. Okamžite zabezpečila aj riešenie bežných existenčných otázok študentov STU, ale aj kolegov z univerzít z Ukrajiny. Špeciálne vytvorená pracovná skupina študentov STU nepretržite poskytuje odpovede na otázky, ktoré prichádzajú na osobitnú e-mailovú adresu a poskytujú poradenstvo pri problémoch našich ukrajinských študentov a ich rodinných príslušníkov.