Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

ECDL Certifikát (Európsky vodičák na PC) je určený pre bežného užívateľa osobných počítačov a deklaruje, že je jeho držiteľ vybavený príslušnými základnými vedomosťami a zručnosťami pre efektívne a všestranné využívanie osobných počítačov v súčasnej fáze rozvoja a využívania informačných technológií. Ďalšie informácie na www.ecdl.sk.

Kurzy sa uskutočnia v rámci projektu "Príprava VŠ učiteľov na využívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese" a budú účastníkom poskytnuté ZADARMO. Účastníkom školení bude umožnené, aby v prípade, že absolvujú školenie z minimálne 3 ľubovoľných modulov, sa mohli zúčastniť testovania na získanie certifikátu ECDL Štart z modulov:

M1: Základy informačných technológií
M2: Používanie počítača a správa súborov – Windows XP
M3: Spracovanie textu – MS Word 2003
M4: Tabuľkový kalkulátor – MS Excel 2003
M5: Databázový systém – MS Access 2003
M6: Elektronická prezentácia – MS PowerPoint 2003
M7: Informácie a komunikácie – Internet.

Školenia budú prebiehať v lete roku 2008. Podrobné termíny budú uvedené až po získaní dostatočného počtu uchádzačov o školenie.

Všetci účastníci školenia získajú zadarmo študijný materiál (knihy).

Bližšie informácie: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (lubos.cirka@stuba.sk), kl. 355

Obsah školení:

M1 - Základy informačných technológií

 • Úvod do počítačovej terminológie
 • Technické vybavenie počítača (hardvér)
 • Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)
 • Informačné siete, elektronická komunikácia
 • Využitie počítača v praxi - príklady
 • Informačné technológie a spoločnosť – človek versus počítač
 • Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám, ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát
M2 - Používanie počítača a správa súborov
 • Prvé kroky s počítačom, nastavenie pracovného prostredia (pracovnej plochy počítača)
 • Súbory, adresáre/priečinky, ich filozofia, tvorba ich štruktúry a práca s nimi
 • Formátovanie prenosných médií, inštalovanie/odinštalovanie softvérových aplikácií, ukončenie neodpovedajúcej aplikácie
 • Kopírovanie, presúvanie, mazanie, obnovovanie, vyhľadávanie a komprimovanie súborov, adresárov/ priečinkov,
 • Zisťovanie vlastností súborov, adresárov/ priečinkov, operačného systému
 • Princípy vírusov a ochrana proti nim
 • Riadenie tlače
M3 - Spracovanie textu (Textový procesor)
 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentmi súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
M4 - Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)
 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
M5 - Databázový systém
 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava zákl. nastavení
 • Vytvorenie databázy - návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizácia databázy
 • Tvorba formulárov a úprava ich vzhľadu
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentácia vybraných informácií - tvorba zostáv
M6 - Elektronická prezentácia
 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava zákl. nastavení
 • Tvorba prezentácie a základné operácie v nej - kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty počítačovej prezentácie - animácia, prelínanie
 • Riadenie prezentácie - spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia
M7 - Informácie a komunikácia
 • Úvod do informačnej siete WWW (Web), spustenie prehliadača a úprava základných nastavení
 • Bezpečnostné aspekty a navigácia v sieti WWW
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, tlač a uschovanie získaných dokumentov
 • Tvorba záložiek a ich organizácia
 • Elektronická pošta – spustenie aplikácie elektronickej pošty, otvorenie poštovej schránky, správy
 • Bezpečnostné aspekty
 • Odosielanie správ a pripájanie súborov k správe, čítanie správ, odpoveď na správu
 • Kopírovanie, presun častí textu v rámci jednej alebo viacerých správ, mazanie textu v správe
 • Používanie adresárov, distribučných zoznamov
 • Spravovanie pošty