Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Koncom februára (23.2 až 26.2-2014) sa konalo celoštátne kolo už 50. ročníka chemickej olympiády na Slovensku. Miestom konania jubilejného ročníka bola v tomto roku Bratislava, súťaž v praktickej laboratórnej časti sa uskutočnila na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študentských laboratóriách Oddelenia anorganickej chémie v spolupráci s Oddelením analytickej chémie. Túto súťaž organizuje Slovenská komisia chemickej olympiády s významnou odbornou pomocou SCHS a fakúlt univerzít s chemickým zameraním.

Chemická olympiáda sa začala organizovať v bývalom Československu a teda aj na Slovensku v roku 1964. Má teda už 50 rokov. Od školského roku 1993/94, t. j, už 21 rokov, sa organizuje v Slovenskej republike samostatne. Chemická olympiáda je po matematickej a fyzikálnej olympiáde tretia najstaršia predmetová olympiáda na Slovensku. Od svojho vzniku najmä k jej odbornej náplni prispieva vtedajšia CHTF SVŠT (dnešná FCHPT STU).

 

Chemická olympiáda (ChO) je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej  činnosti  žiakov. ChO je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. jej poslaním je:

a)   rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii, 

b)  vyvolávať u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu, 

c)   prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov v chémii a podporovať ich ďalší odborný rast, 

d)   prispievať pri voľbe povolania k orientácii na chemické odbory, 

e)  prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, 

f)   vyvolávať a pestovať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe.

g)  umožňovať učiteľom základných škôl  a  stredných  škôl  spätne  využívať  poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho  procesu  na základných školách a stredných školách, 

h)  vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach. 

 

Súťaž chemickej olympiády na Slovensku prebieha v rôznych kategóriách podľa zamerania škôl (Gymnázia, Stredné odborné školy so zameraním na chémiu) a podľa náročnosti. Súťaž má viaceré kolá, ktoré vrcholia Celoštátnym kolom. Najvyššia kategória poskytuje súťažiacich pre viaceré medzinárodné súťaže, najmä MCHO, ktorá sa v tomto roku bude konať už 46. krát.

             Keďže ChO je určená pre talentovaných žiakov a má za cieľ ich vyhľadávanie a podporu pri rozvíjaní ich talentu, zodpovedá tomu aj úroveň súťažných úloh. V najvyššej kategórii vychádzajú úlohy z potreby hlbšieho štúdia jednotlivých oblastí chémie. Sú zamerané na anorganickú, analytickú, fyzikálnu, organickú chémiu a biochémiu, praktické činnosti zahrnujú najmä postupy analytickej chémie a organickej syntézy. Úlohy pripravujú autorské kolektívy, v ktorých pracuje aj viacero učiteľov našej fakulty a viacerí učitelia fakulty sa tiež zúčastňujú na príprave reprezentantov pred súťažou MCHO.

Pri vyhľadávaní talentov pomáha aj Letná škola chémie, určená pre mladých úspešných riešiteľov ChO. Významná je aj pomoc vysokoškolských učiteľov, ktorí sa na príprave žiakov zúčastňujú ako autori úloh, lektori na sústredeniach a Letnej škole chémie. 37. ročník Letnej školy chémie bude organizovaný na gymnáziu v Prievidzi (teória) a na Spojenej škole v Novákoch (prax) v dňoch 29.6. – 11.7. 2014.

Celoštátneho kola oboch najvyšších kategórií sa zúčastnilo po 24 súťažiacich (zo 17. gymnázií a 8. SOŠ). Víťazi, Štefan Stanko a Juraj Altof (a ďalší najlepší) dosiahli vysokú úspešnosť riešenia (83 %, resp. 72 %), pričom náročnosť niektorých úloh prekračuje aj požiadavky vysokej školy. Z prvej desiatky sa v systéme prípravných sústredení vyberie štvorčlenné reprezentačné družstvo na medzinárodnú súťaž, ktorej 46. ročník sa uskutoční v Hanoji (Vietnam) 20. až 29.7.2014. V súčasnosti sa na MCHO zúčastňuje už takmer 300 súťažiacich žiakov z viac ako 70 krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole. Príprava sa robí v odbornej spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dobrej úrovni domácej ChO a systému špecializovanej prípravy sa Slovensko veľmi dobre prezentuje na MChO, za dobu existencie samostatnej SR celkovo 84 súťažiacich žiakov (21 x 4) prinieslo 71 medailí (8 zlatých, 36 strieborných a 27 bronzových) a 6 čestných uznaní. Na tieto výsledky môžeme byť právom hrdí.

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola v kategórii A a EF v tomto jubilejnom 50. ročníku ChO prebehlo v Primaciálnom paláci spolu s pripomenutím si histórie CHO a ocenením učiteľov, ktorí žiakov pripravovali, ale zúčastnili sa na CHO aj autorsky, ako lektori a konzultanti, organizátori a pod. (za dlhodobý významný prínos pre CHO z FCHPT STU boli ocenení napríklad RNDr. Sirota, prof. Šima, prof. Šimon, prof. Milata, doc. Polonský a ďalší).

Na Slovensku máme veľké rezervy v starostlivosti o talentovanú mládež, ktorá by sa realizovala na všetkých úrovniach od základnej až po vysokú školu. Napriek všetkým súčasným spoločenským tendenciám pozitívne možno hodnotiť fakt, že ešte stále existuje dosť žiakov, ktorí majú záujem o rozvoj svojho talentu v chémii a zanietených učiteľov, ktorí sú ochotní venovať časť svojho voľného času tejto činnosti.

                Len malý podiel účastníkov Chemickej olympiády pokračuje v štúdiu chémie na Slovenských školách. Najlepším sa otvárajú dvere na renomovaných svetových vysokých školách, ale veľmi kvalitné vzdelanie v chémii vedia poskytnúť aj naše prémiové fakulty (medzi nimi FCHPT STU)  prax má osobitný záujem o ich absolventov chemických odborov. Záujem praxe o  absolventov chemický odborov na kvalitných vysokých školách je najmä zo strany:

  • veľkých chemických podnikov (napr. Slovnaft),
  • malých firiem (zákazkové syntézy, analýzy),
  • zdravotníctva a farmácie,
  • akademického výskumu a výučby (ako v SR, tak v zahraničí)
  • mnohých ďalších.

Vedenie FCHPT výrazne pomáha CHO materiálne aj odborne, oceňuje najlepších súťažiacich a zároveň čoraz intenzívnejšie pracuje v posledných rokoch s najlepšími účastníkmi CHO. Otvára im možnosti odborného rastu, s týmito talentami sa pri ich vstupe na fakultu individuálne pracuje, aby ich príprava ďalej intenzívne postupovala úmerne preukázanému talentu a záujmu o odbor.

 

Pavol Tarapčík, Rastislav Šípoš (FCHPT STU)

Martin Putala, predseda SK ChO (Prírodovedecká fakulta UK)