Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

 

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

 

vyhlasuje začatie 2. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2006/2007 v nasledujúcich študijných programoch :

Č. štud.odb.     názov štud,programu

4.1.11              Chemická fyzika

4.1.15              Anorganická chémia

4.1.16              Organická chémia

4.1.17              Analytická chémia

4.1.18              Fyzikálna chémia

4.1.19              Makromolekulová chémia

4.1.21              Teoretická a počítačová chémia

4.1.22              Biochémia

4.2.7                Mikrobiológia

5.2.14              Automatizácia

5.2.17              Chemické inžinierstvo

5.2.19              Anorganická technológia a materiály

5.2.20              Organická technológia

5.2.20              Technológia palív

5.2.21              Technológia polymérnych materiálov

5.2.22               Chémia a technológia požívatín

5.2.22              Výživa a ochrana zdravia

5.2.25              Biotechnológie

5.2.25              Medicínske inžinierstvo

 

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). Prihlášky na doktorandské štúdium ako i informácie o témach dizertačných prác a o podmienkach prijatia je možné získať na referáte pre doktorandské štúdium FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, denne od  9.00 hod. do 11.30 hod (č. tel. 02/59325 107), resp. na príslušných katedrách.

 

Prihláška a témy dizertačných prác sú uverejnené aj na internetovej stránke fakulty - www.chtf.stuba.sk

 

Prihlášky na štúdium treba odovzdať do 31. 8. 2006 na referát DrŠ FCHPT STU.

 

K prihláške je potrebné priložiť životopis, overené fotokópie o VŠ vzdelaní, súpis publikovaných prác a ostatných výsledkov odbornej činnosti.

 

Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 22. 9. 2006. Každý uchádzač obdrží písomnú pozvánku s upresňujúcimi pokynmi.

 

 

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

dekan FCHPT STU