Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

 Predseda vedeckej rady FChPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti VR č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

 

5. novembra 2012 o 14.00 h

 

uskutoční habilitačná prednáška

 Ing. Borisa  L A K A T O Š A, PhD.,

 

vedeckovýskumného pracovníka Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia FChPT STU v Bratislave na tému:

 „Regulácia vtoku Ca2+ v živočíšnych bunkách“

 a obhajoba habilitačnej práce „Udržiavanie a význam homeostázy Ca2+ v živočíšnych bunkách".


 Predseda vedeckej rady FChPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v zasadacej miestnosti Oddelenia organickej chémie č. 423, 4. posch., blok "A" sa dňa

 

9. novembra 2012 o 11.00 h

 

uskutoční habilitačná prednáška

 

Ing. Andreja  K O L A R O V I Č A, PhD.,

 

odborného asistenta Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie FChPT STU v Bratislave na tému:

 „Cu(I)-katalyzované dekarboxylácie alk-2-ínových kyselín a ich využitie v syntéze“

 a obhajoba habilitačnej práce „Progresívne syntetické transformácie na báze Cu(I), Ti(IV) a Mn(II)“.