Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 010401 Analytická chémia oznamuje, že
v zmysle vyhl. SKVH č.65/1977 Zb. § 26 sa


dňa 2. marca 2021 o 10.00 hod.
uskutoční obhajoba doktorskej dizertačnej práce pre získanie vedeckej hodnosti doktora analytickej chémie

doc. Ing. Ľubomíra Š V O R C A, PhD.,

docenta Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave

 

Názov práce

Bórom dopovaný diamant ako perspektívny elektrochemický senzor pri riešení úloh farmaceutickej, klinickej, potravinárskej a environmentálnej stopovej analýzy

Odbor

010401 Analytická chémia

 

Oponenti:

Ing. Ján Tkáč, DrSc. (Chemický ústav SAV v Bratislave)

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. (Ústav chemických vied PF UPJŠ Košice)

prof. RNDr. Jiří Ludvík CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

prof. RNDr. Juraj Ševčík, PhD. (Přírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)


Obhajoba DDP sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy Zoom Meeting.

Sledovanie a zapojenie sa do obhajoby DDP môžete prostredníctvom linku 

(Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Ak nemáte skúsenosť so Zoom-om, otvorí sa výzva na stiahnutie programu, následne sa aplikácia otvorí a pre pripojenie si vyžiada meno účastníka. Odporúčame pripájať sa s vypnutým mikrofónom, ktorý si zapnete až v diskusii. Môže vzniknúť nepríjemný šum a výrazné echo.)

Poslucháči, ktorí si chcú vypočuť vedeckú prednášku bez priamej interakcie, môžu sledovať stream na odkaze https://youtu.be/YJLcujyd3Jw 


Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte vedeckovýskumnej činnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.

                                                                                

Prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.

predseda stálej komisie pre obhajoby DDP v odbore 010401 Analytická chémia