Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda komisie pre obhajoby DDP v odbore 020405 v zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. oznamuje, že dňa 11. marca 2009 o 11.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva ÚCHEI FCHPT STU (3. posch., blok D, č. m. 3130), Radlinského 9, Bratislava obhajoba doktorskej dizertačnej práce

doc. Ing. Pavla RAJNIAKA, CSc.
t. č. vedeckého pracovníka fy Merck&Co., Inc., West Point, Pennsylvania, USA

Názov práce
"Kontinuálne a diskrétne modely adsorpčno-desorpčných modelov"

Odbor
020405 Chemické inžinierstvo a riadenie procesov

Oponenti
Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc (SjF ČVUT Praha)
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP AV ČR Praha)
Dr.h.c. prof. Vladimir Hlavacek, PhD. (State University of New York Buffalo, USA)
Prof. Ing. Ivan Machač, PhD. (FCHT Univerzita Pardubice)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte vedeckovýskumnej činnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.