Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda spoločnej komisie pre obhajoby DDP v odboroch 020901 až 020904 v zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. oznamuje, že dňa 11. mája 2009 o 11.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti vedeckej rady FChPT STU (1. posch., blok C, č. dv. 154), Radlinského 9 v Bratislave obhajoba doktorskej dizertačnej práce

prof. Ing. Miroslava F I K A R A, Dr.,
profesora Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FChPT STU v Bratislave

Názov práce
"Optimálne riadenie procesov s obmedzeniami"

Odbor
020901 Riadenie procesov

Oponenti
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (FE ČVUT Praha, ČR)
Prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. (FEI STU Bratislava)
Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (FE ČVUT Praha, ČR)
Prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. (Univerzita T. Bati, Zlín, ČR)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte vedeckovýskumnej činnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.