Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ INAUGURAČNÝCH PREDNÁŠOK

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

25. mája 2010

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutočnia verejné inauguračné prednášky

o 13.00 h
doc. Ing. Antona G A T I A L A, DrSc.,

docenta Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU na tému:
KONFORMAČNÁ ANALÝZA ORGANICKÝCH MOLEKÚL

o 14.00 h
doc. Ing. Viktora M I L A T U, DrSc.,

docenta Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie FCHPT STU na tému:
AKTIVOVANÉ ENOLÉTERY – PRÍPRAVA, VLASTNOSTI A VYUŽITIE V SYNTÉZE HETEROCYKLICKÝCH ZLÚČENÍN