Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

26. októbra 2010 o 13.00 h

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Ľubomira V A L Í K A, PhD.,

docenta Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU na tému:

KVANTITATÍVNA/PREDIKTÍVNA POTRAVINÁRSKA MIKROBIOLÓGIA A JEJ VYUŽITIE V PRAXI