Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

O Z N Á M E N I E

O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

 

V zmysle § 4, ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov  alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

 

17. októbra 2006 o 13.00 h

 

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing. Petra  Š I M K A, DrSc.,

 

vedeckého pracovníka Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave na tému:

 

„ELIMINÁCIA POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHĽOVODÍKOV V POTRAVINÁCH“